przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Zamówienia publiczne

Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2016 roku


Szczecin: Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2016 roku
 

Numer ogłoszenia: 309484 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4427122, 4427144, faks 91 4427101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Przesyłki listowe zwykłe-nierejestrowane w obrocie krajowym: do 50g-7289 szt., ponad 50g do 100g-5009 szt., ponad 100g do 350g-3800 szt., ponad 350g do 500g-12 szt,; przesyłki listowe rejestrowane w obrocie krajowym: do 50g -17654 szt., ponad 50g do 100g-14270 szt., ponad 100g do 350g-1092 szt.,ponad 350g do 500g-27 szt., ponad 500g do 1000g-46 szt., ponad 1000g do 2000g-20 szt.; przesyłki listowe rejestrowane PR zagraniczne do 50g -75 szt., usługa potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym-33109 szt., usługa potwierdzenia odbioru w obrocie zagranicznym-75 szt.; zwrot przesyłki rejestrowanej po wyczerpaniu możliwości doręczenia - 4800 szt..

II.1.5)

 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia tj. posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych - zgodnie z art. 6 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1529).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną główną usługę polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował minimum 17 placówkami pocztowymi na terenie Miasta Szczecin na osiedlach wskazanych w załączniku nr 5 do siwz oraz że w każdym z podanych osiedli znajduje się minimum 1 placówka pocztowa

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; - kalkulacja cenowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz; - odpowiednie pełnomocnictwa - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); - wykaz placówek pocztowych odbiorczych na terenie miasta Szczecin, którymi dysponuje Wykonawca, uwzględnionych w formularzu oferty w ramach kryterium liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca świadczących usługę pocztową a nie wymienionych w załączniku nr 5 do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca - 10

IV.2.2)

 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiadczenia.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin pok. nr 31.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

tel.: 91 44 27 100, faks: 91 44 27 101

Szczecin, dn 26.11.2015 r.

Wszyscy wykonawcy uczestniczący                                w postępowaniu

 

 

Dot. pytań do SIWZ w postępowaniu na: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym                                 i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2016 roku”

Zn. spr. SCŚ-SO.271.03.2015.MG

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wydzielanie korespondencji na miejscową (województwo)i zamiejscową (kraj)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wydzielania korespondencji na miejscową (województwo)                             i zamiejscową (kraj).

 

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie programu elektronicznego – EN (elektroniczny nadawca).

Elektroniczny Nadawca (EN) to internetowa aplikacja, która powstała z myślą, aby usprawnić proces nadawania przesyłek pocztowych. Umożliwia elektroniczny proces nadawania przesyłek.

Za pomocą tego programu, jest możliwość samodzielnego generowania dokumentów nadawczych, tworzenia książki adresowej – łatwe zarządzanie własną bazą odbiorców (adresatów), generowania nalepek adresowych. Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami o nadawanych przesyłkach, komunikując się bezpośrednio z  placówką pocztową wskazaną w umowie.  Wszystkie przesyłki nadane za pomocą aplikacji można śledzić z jej panelu lub generować poprzez zbiorczy raport w formacie xls.

 

 

Odpowiedź:

W związku z brakiem możliwości integracji systemu  EN z systemem dziedzinowym Szczecińskiego Centrum Świadczeń nie przewidujemy w najbliższym czasie zastosowania programu elektronicznego EN.

 

Pytanie nr 3:

W przypadku przesyłek wymienionych w pkt. 4 czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający oraz oznaczenia Nadawcy na kopercie będą wskazywały na to, że  Zamawiający nie będzie Nadawcą przedmiotowej korespondencji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, ponieważ przedmiotem zamówienia jest doręczenie przesyłek                         o charakterze szczególnym, dla których rygory związane z prawidłowym nadawaniem mają doniosłe znaczenie proceduralne.

 

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca świadczący usługi w ramach niniejszego postępowania umieszczał na przesyłkach Zamawiającego znaki opłaty pocztowej innego Operatora Pocztowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczanie na przesyłkach znaków opłaty pocztowej innego Operatora Pocztowego.

 

Pytanie nr 5:

W nawiązaniu do powyższego pytania - czy przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych czy również innych usług, w tym usługi pośrednictwa w świadczeniu usługi pocztowej ?

Informujemy, iż w przypadku dopuszczania nadawania przesyłek przez posłańca tzw. pośrednictwo, dla Zamawiającego będzie wiązało się wykonywaniem dodatkowych czynności, co przełoży się na wzrost pracochłonności a także wpłynie na zwiększenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, m.in.:

 1. Zamawiający będzie zobowiązany do podziału korespondencji i tworzenia odrębnych dokumentów nadawczych dla przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę
 2. konieczności nanoszenia przez Zamawiającego innych nadruków/znaków opłaty na przesyłkach, które będą nadawane u różnych operatorów
 3. odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby realizowane przez operatora pocztowego będzie odbywał się w różnych placówkach pocztowych – zarówno operatora wyznaczonego jak i innego operatora
 4. Prawo pocztowe (Rozdział 8) przewiduje odpowiedzialność operatora pocztowego za świadczoną przez niego usługę. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy  Zamawiający nie będzie mógł dochodzić odszkodowania od pośrednika ponieważ pośrednik nie będzie realizował dla niego usługi pocztowej.
 5. W przypadku świadczenia usług przez pośrednika na Zamawiającym będzie spoczywał obowiązek uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki do Nadawcy (po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia adresatowi) To element występujący w przypadkach odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata bądź nieodebrania przesyłki po awizacji w określonym przepisami czasie. Stawka opłaty za zwrot przesyłki rejestrowanej po wyczerpaniu możliwości doręczenia/wydania odbiorcy, której nadanie zostało opłacone znaczkiem pocztowym, pobierana byłaby na podstawie oraz zgodnie z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym od Nadawcy tj. Zamawiającego. Opłata zostanie pobrana w formie gotówki, przed wydaniem przesyłki przez listonosza.  Podstawę prawna do żądania zapłaty za zwrot przesyłek stanowi art. 32 Prawa Pocztowego, zgodnie z którym: Przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć adresatowi, operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator ten może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług powszechnych albo w umowie.

Odpowiedź:

Zakres świadczenia usługi jest szczegółowo określony w SIWZ i tylko ściśle tego zakresu dotyczy zamówienie.

 

Pytanie nr 6:

W odniesieniu do zapisów dotyczących podwykonawstwa zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku powierzenia realizacji zamówienia lub jego części podwykonawcom, posiadał dokumenty potwierdzające posiadanie przez podwykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności z zakresu świadczenia usług pocztowych oraz umowę                       o współpracy, o której mowa w art. 35 Prawa pocztowego.”

Wyjaśniamy, iż w przypadku braku umowy, o której mowa w art. 35 Prawa pocztowego, wykonawca, niebędący operatorem wyznaczonym, który nadał przesyłki w placówce operatora wyznaczonego jest, stosownie do przepisów prawa (art. 10 pkt. 3 w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 1 Prawa pocztowego), nadawcą tych przesyłek, – co narusza zasady udzielonego zamówienia. Wyłącznie w przypadku zawarcia przedmiotowej umowy o współpracy wybrany wykonawca nadal pozostanie operatorem pocztowym, a więc podmiotem realizującym zamówienie publiczne, przy czym będzie to robił przy pomocy podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inne podmioty (podwykonawców) na rzecz Zamawiającego i w jego imieniu, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy, którym wykonawca powierza wykonanie przedmiotu zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wymagane stosownymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom i odpowiada za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców. Konsekwencje wynikające z braku odpowiednich dokumentów ponosić będzie wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisach SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający może określić ilość lub procentowy udział przesyłek w całości zamówienia                       o których mowa w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia w ust 5?

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje ilość przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o których mowa w ust. 5 Rozdziału XIV SIWZ w ilości ok. 90% wszystkich przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Pytanie nr 8

W załączniku nr 9 Istotne postanowienia umowy w ust. 4 d widnieje zapis: „Należności wynikające                     z faktur VAT zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.”

Zwracamy się z prośba o zmianę się z prośbą o zmianę terminu zapłaty na 21 dni przy zachowaniu terminu płatności liczonego od dnia wystawienia faktury.

Powyższa prośba jest spowodowana tym, że Wykonawca kieruje się procedurami określonymi centralnie dla całej Polski w kwestii wystawiania faktur. Kwestia ustalenia momentu doręczenia faktury i liczenia ewentualnych odsetek od zaległości jest dużym utrudnieniem. Spowodowane jest to scentralizowanym systemem rozliczeń oraz ustaleniem faktycznego momentu odbioru przesyłki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zapłaty na 21 dni przy zachowaniu terminu liczonego od dnia wystawienia faktury. W uzasadnieniu wskazuję, iż Zamawiający nie ma wpływu na datę wysłania przez Wykonawcę wystawionej faktury VAT, a w efekcie jej otrzymania przez Zamawiającego, musi mieć zapewniony odpowiedni czas na uruchomienie środków oraz dokonanie płatności, zgodnie z fakturą.

 

Pytanie nr 9

W odniesieniu do zapisów w Załączniku nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w ust. 14 - Czy Zamawiający uznając zasadę równości traktowania stron umowy zmieni zapis na: „Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd powszechny”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 10:

W Rozdziale V  ust. 3 pkt. 3 Zamawiający wskazuje potencjał techniczny poprzez dysponowanie min. 17 placówkami pocztowymi na terenie miasta Szczecin zgodnie z Załącznikiem nr. 5 do SIWZ.                            Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, że w przedmiotowych placówkach pocztowych główną działalnością będzie działalność inna niż pocztowa nie licująca z powagą korespondencji,                            tj. działalność typu: kwiaciarnia, lombard, sklepy mięsne, rybne, sex shop?

 

Odpowiedź:

Jeżeli placówka pocztowa znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych.

 

Pytanie nr 11:

W Załączniku nr 9 Istotne postanowienie umowy ust. 5 Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zapłaci karę umowną za nienadanie przesyłek przeznaczonych do operatora wyznaczonego.

Proszę o informacje czy kara zostanie naliczona jednorazowo w danym dniu za partię nienadanych przesyłek? Proszę o doszczegółowienie zapisu.

Odpowiedź:

Kara umowna za nie nadanie przesyłek przeznaczonych do operatora wyznaczonego zostanie naliczona odrębnie za każdy dzień, w którym doszło do nie nadania przesyłki/przesyłek w danym dniu.

 

Pytanie nr 12:

Zamawiający wskazuje w treści SIWZ i Załączników do SIWZ, że wymaga, by potwierdzenie nadania przesyłek miało moc dokumentu urzędowego.

Należy podkreślić, że wskazane wymogi spełnić może jedynie operator wyznaczony, którego obowiązki pełni Poczta Polska S.A. Zgodnie z art. 17 Prawa pocztowego, Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego. Wymóg spełnienia powyższych skutków bezpośrednio przez nadanie w placówce wybranego operatora prowadzi w konsekwencji do naruszenia elementarnych zasad prawa zamówień publicznych tj. zachowania uczciwej konkurencji                   i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP), gdyż tylko jeden podmiot może złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa to okoliczność, na którą Wykonawca nie ma żadnego wpływu i nie jest w stanie w żaden sposób spełnić takiego warunku. Co więcej, potwierdzenie nadania z mocą dokumentu urzędowego nie ma żadnego wpływu na skuteczność doręczeń nadawanych przez Zamawiającego przesyłek.

Wykonawca zwraca uwagę, że pogląd taki podzieliła również Krajowa Izba Odwoławcza, która w trzyosobowym składzie, któremu przewodniczył Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Trojan, orzekła 7 października 2013 r. (sygn. akt: KIO 2184/13), że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może się domagać by dowód nadania przesyłek poleconych, nadawanych przez sąd lub prokuraturę, a także organ administracji publicznej, jak i podmiot wykonujący działania z zakresu administracji publicznej, był wystawiany z mocą urzędową.

W świetle powyższego Wykonawca zwraca się eliminację z treści SIWZ i Załączników do SIWZ zapisów dot. mocy dokumentu urzędowego dla potwierdzenia nadania przesyłek.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko i nie przewiduje zmian we wskazanym przez Wykonawcę zakresie. W stosunku do części przesyłek wskazanych w SIWZ niezbędnym jest potwierdzenie nadania przesyłek tak, aby posiadały moc dokumentu urzędowego,. Opis przedmiotu zamówienia jest stosowny do uzasadnionych, obiektywnych potrzeb z uwzględnieniem konieczności uzyskania potwierdzenia nadania, speniającego wymogi określone w art. 17 ustawy Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529).

 

Pytanie 13:

Zgodnie z utrwalonym już poglądem orzecznictwa (vide: KIO 2601/14, KIO 2160/14, KIO 1362/13, Sąd Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13), jednym z warunków zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu na usługi pocztowe jest uszczegółowienie zasad i warunków świadczenia usług w zakresie nadawania tzw. „przesyłek terminowych”, tj. ww. przesyłek rejestrowanych zawierających specjalistyczną korespondencję skierowaną do sądów (jak apelacja w postępowaniu cywilnym, skarga w postępowaniu administracyjnym bądź skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej)lub organów administracji publicznej (jak odwołania od decyzji w postępowaniu administracyjnym), z których nadaniem w placówce pocztowej operatora wyznaczonego odpowiednie przepisy prawa (np. art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art.198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) łączą skutek wniesienia pisma do sądu/urzędu przez stronę postępowania.

W przypadku rzeczonego rozwiązania wykonawca – alternatywny operator pocztowy – jest podmiotem pośredniczącym w czynności nadania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego, czyniąc to w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Opisane wyżej rozwiązanie jest jedynym obecnie dostępnym na rynku usług pocztowych rozwiązaniem zapewniającym udział innych operatorów pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wymaga, aby nadawane były przesyłki terminowe, powszechnie akceptowanymprzez szeroki zakres instytucji państwowych, jak izby skarbowe, sądy, prokuratury, ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Co istotne – operator wyznaczony – nie jest w takim przypadku podwykonawcą operatora alternatywnego, a sama usługa pośrednictwa nie jest usługą pocztową, toteż Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy posiadania/zawarcia umowy z operatorem wyznaczonym(tzw. umowy międzyoperatorskiej, na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe), a operator wyznaczony nie może odmówić przyjęcia przesyłek do nadania (zgodnie z treścią art. 48 ustawy Prawo Pocztowe). Jest zresztą rzeczą oczywistą, że uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie nadawania tzw. przysyłek terminowych - od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego- wprost wyłączałoby konkurencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego, którego wszakże głównym i de facto jedynym konkurentem na rynku usług pocztowych jest właśnie Wykonawca (wskazać należy, że mimo to Wykonawca wielokrotnie podejmował bezskuteczne próby zawarcia tejże z Pocztą Polską S.A.). Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, gdyż jak przykładowo zauważyła Izba w wyroku z dnia 31 października 2014 roku sygn. KIO 2160/14:  Po pierwsze […] Zamawiający w wyjaśnieniach treści siwz. […] dopuścił możliwość, aby wykonawca zamówienia odbierał przesyłki od Zamawiającego i przekazywał je do nadania w placówce operatora wyznaczonego. Po drugie – InPost skorzystał z tej możliwości i wskazał wprost w ofercie, ze w zakresie dotyczącym przesyłek wymagających zachowania terminu w dacie nadania, doręczanych w przypadkach przewidzianych w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej, zamierza powierzyć wykonywanie zamówienia operatorowi wyznaczonemu. Po trzecie – ponieważ Poczta Polska jako operator wyznaczony ma obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, nie może odmówić przyjęcia takich przesyłek nadawanych fizycznie przez InPost w imieniu i na rzecz Zamawiającego. (…) Poczta Polska podnosiła, że rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego narusza art. 29 ust. 2 pzp, a zatem przepis odnoszący się do opisu przedmiotu zamówienia. Aktualnie zaś, pomimo dopuszczenia przez Zamawiającego doręczania wąskiej kategorii przesyłek przez wykonawcę zamówienia za pośrednictwem operatora wyznaczonego, forsuje taką interpretację siwz., jakby takiego rozwiązania nie dało się zastosować z uwagi na status Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego. Interpretacji takiej nie sposób zaakceptować, gdyż prowadziłoby to do wniosku, ze całe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego jest fikcją, gdyż przedmiotowe zamówienie może zostać udzielone wyłącznie Poczcie Polskiej. Przede wszystkim w oczywisty sposób jest to sprzeczne z intencją Zamawiającego uzewnętrzniona w postaci dokonywanych w toku postępowania zmian i wyjaśnień treści siwz., które konsekwentnie zmierzały do rzeczywistego otwarcia prowadzonego postępowania na konkurencję, a co Poczta Polska bezskutecznie usiłowała zablokować.Do tożsamych wniosków Izba doszła w wyroku w sprawie o sygn. KIO 2601/14: Izba konsekwentnie stoi na stanowisku, iż dopuszczenie nawet w ramach wyjaśnień treści siwz. wykonania części zamówienia dotyczącej przesyłek specjalnych jako tzw. usługi pośrednictwa umożliwia złożenie oferty przewidującej wykonanie zamówienia w taki sposób i nie powoduje jej niezgodności z treścią siwz. Zamawianym / dopuszczonym w ramach przedmiotu zamówienia jest świadczenie polegające na odebraniu przesyłek specjalnych od zamawiającego, ich zaniesienie do placówki Poczty Polskiej i ich nadanie jako przesyłek w imieniu zamawiającego jako przesyłki zamawiającego. (…) Przedmiotem zamówienia przestaje być w tym przypadku jedynie świadczenie usług pocztowych, ale wykonawcy część zamówienia mogą wykonać również w inny, dopuszczony przez zamawiającego, sposób, przy którym osiągnięte zostaną wszystkie cele zamówienia oraz zachowane zostaną zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikające z przepisów ustawy. (…) przedmiotowe odwołanie jest kolejną dokonywaną w ramach środków ochrony prawnej próbą Odwołującego [Poczty Polskiej] zmierzającą do niedopuszczenia do udzielenia zamówienia na usługi pocztowe wykonawcom innym, niż operator wyznaczony.

Jak przy tym słusznie podnoszono w piśmie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawierającego informację o ustaleniach w trakcie kontroli postępowania prowadzonego przez Miasto Lublin[1]: uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie tzw. przysyłek terminowych od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego ograniczyło konkurencję w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego. Zatem operator pocztowy który nie miał zawartej umowy o współpracę z operatorem wyznaczonym lub przyrzeczenia zawarcia takiej umowy, w istocie nie mógł złożyć niepodlegającej odrzucenia oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie jest zatem zasadnym w szczególności żądanie zawarcia przez operatora alternatywnego umowy z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 35 Prawa pocztowego.

Abstrahując od braku zasadności żądania zawarcia takiej umowy między operatorami pozostającymi w stosunku konkurencji, podkreślenia wymaga, że nawet zawarcie takiej umowy nie wywoła określonych ustawą skutków. Dla wywołania skutków w postaci zachowania terminu czy wniesienia pisma do sądu, przesyłka musi być bowiem nadana w placówce operatora wyznaczonego. Tymczasem z treści art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego, w brzmieniu:

Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciuprzesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej w formie pisemnej.

- wprost wynika, że umowa o współpracę pomiędzy operatorami pocztowymi dotyczy jedynie dalszego przekazania przesyłki do doręczenia(tj. sytuacji, w której przesyłka jest nadawana w sieci operatora alternatywnego, a następnie przekazywana do sieci operatora wyznaczonego). Nie jest na jej podstawie możliwe dwukrotne nadanie tej samej przesyłki, a tym samym nie może być spełniony skutek zachowania terminu/wniesienia pisma do sądu.

Powyższe przesądza, że jedynym sposobem zapewnienia udziału innych, niż wyznaczony, operatorów pocztowych i jednoczesnego zapewnienia skutków nadania, o których mowa m.in. w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC jest dopuszczenie wskazanego wyżej trybu posłańca.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wskazaną wyżej usługę pośrednictwa w zakresie nadawania przesyłek terminowych w kształcie opisanym przez Wykonawcę, czy też potwierdza, że ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć wyłącznie Poczta Polska S.A.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że postępowanie na: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2016 roku” zn. spr. SCŚ-SO.271.03.2015.MG prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z powyższym, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie tym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców niż Poczta Polska S.A.

 

Pytanie nr 14:

Jako, że wynagrodzeniem operatora alternatywnego w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa jest suma kosztów nadania przesyłki terminowej w placówce operatora wyznaczonego oraz własny narzut, kluczowego znaczenia w zakresie jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia – pozwalającego Wykonawcy skalkulować cenę – nabiera rzetelne określenie ilości takich przesyłek.

Wykonawca wskazuje, że stosownie do treści przepisów (m.in. art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, , art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art.198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), w praktyce ocena tego, czy przesyłka powinna zostać nadana w placówce operatora wyznaczonego, rozpoczyna się więc od sprawdzenia adresata przesyłki. Jeżeli jest nim:

 • sąd powszechny (ale tylko cywilny - kwestia przesyłek nadawanych za pośrednictwem operatora wyznaczonego nie dotyczy postępowań karnych i korespondencji do prokuratorów);
 • sąd Administracyjny;
 • Urząd Skarbowy / Izba Skarbowa;
 • organ administracji publicznej, w tym organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego;
 • Krajowa Izba Odwoławcza;

należy rozważyć, czy jednostka Zamawiającego:

 • jest stroną postępowania przed tym organem,
 • ma wyznaczony termin do złożenia określonego pisma przed tym organem, gdyż jeżeli termin taki nie został określony ani w ustawie, ani przez sam organ, dana przesyłka w każdym wypadku może zostać przyjęta do nadania przez Wykonawcę, więc nie wymaga nadania u operatora wyznaczonego.

Z doświadczenia Wykonawcy - płynącego z wieloletniego świadczenia usług pocztowych dla zróżnicowanego zakresu instytucji państwowych, jak izby skarbowe, sądy, prokuratury, ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego, ilość „przesyłek terminowych”, tj. wymagających nadania u operatora wyznaczonego nie przekracza 5% całości przesyłek rejestrowanych, przy czym:

 • w przetargu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku(nr postępowania: SO.255.1.2015.WD): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego;
 • w przetargu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu(nr postępowania: OA EG-271/6/13): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego;
 • w przetargu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej(nr postępowania: CI.27.3.2015): Zamawiający oszacował, że przewiduje nadawanie przesyłek wymagających pośrednictwa operatora wyznaczonego w stosunku do 2% przesyłekz całego wolumenu;
 • w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Ursynów(nr postępowania KZP-XII-WZP.271.38.2015): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego;
 • w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Ursus(nr postępowania UD-XI-ZZP.271.22.WAG.2015): Zamawiający wskazał, że wolumen przesyłek nadawanych za pośrednictwem operatora wyznaczonegonie przekroczy 10%;
 • w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Praga Południe(nr postępowania UD-VI-ZP/74/14): Zamawiający oszacował, że przewiduje nadawanie przesyłek wymagających pośrednictwa operatora wyznaczonego w stosunku do 2% przesyłekz całego wolumenu;
 • w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Żoliborz(nr postępowania UD-XVIII-ZZP.271.76.2014): Zamawiający oszacował ilość przesyłek terminowych na poziomie 10% całego przedmiotu zamówienia;
 • w przetargu zorganizowanym przez Izbę Skarbową w Poznaniuprowadzonym dla wszystkich urzędów skarbowych i izb skarbowych w kraju (nr postępowania LO-260-0008/15/LO-2): Zamawiający oszacował Zamawiający oszacował ilość przesyłek terminowych na poziomie 3% całego przedmiotu zamówienia;
 • w przetargu prowadzonym przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, działającym w imieniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zorganizowanym dla wszystkich sądów powszechnych w kraju (nr postępowania ZP-01/2015): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego.

Jednocześnie, należy podkreślić, że przyjęcie, iż operator alternatywny ma obowiązek pośrednictwa w wykonywaniu nieograniczonej lub też znacząco zawyżonej liczby przesyłek terminowych zamyka postępowanie na konkurencyjność(cena operatora alternatywnego musi uwzględniać bowiem cenę cennikową – bez upustu – operatora wyznaczonego oraz własny narzut).

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że „przesyłki terminowe” nie przekraczają 5% całości wolumenu, alternatywnie, Wykonawca wnosi o oszacowanie ilości przesyłek rejestrowanych zawierających specjalistyczną korespondencję skierowaną do sądów lub organów administracji publicznej (apelacji, odwołań, skarg, etc.), z których nadaniem w placówce pocztowej operatora wyznaczonego odpowiednie przepisy prawa łączą skutek wniesienia pisma do sądu/urzędu przez stronę postępowania.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 7.

 

Pytanie nr 15:

W celu zachowania konkurencyjności, poza określeniem szacowanej ilości takich przesyłek (przykładowo: „nie więcej niż 5% całości wolumenu”) koniecznym jest także opisanie zasad uiszczania wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu poprzez alternatywnie:

 • zamieszczenie samodzielnej pozycji w formularzu ofertowym – tj. przesyłki rejestrowane wymagające nadania u operatora wyznaczonego”  lub też;
 • poprzez określenie, iż wynagrodzenie za przesyłki nadawane za pośrednictwem operatora wyznaczonego (usługa pośrednictwa) pobierane jest nie napodstawie cen formularzowych, a na podstawie cenników operatora alternatywnego załączanych do oferty.

Stosownie do powyższego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób rozliczana będzie usługa pośrednictwa w nadawaniu przesyłek terminowych, tj. 1) czy wynagrodzenie operatora alternatywnego uiszczane będzie na podstawie cennika załączonego do oferty/umowy, czy też 2) zamawiający dokona modyfikacji formularza cenowego poprzez wyodrębnienie przesyłek, które należy nadać w placówce operatora wyznaczonego, w przykładowy sposób zaproponowany poniżej (co umożliwi wykonawcom innym niż operator wyznaczony wycenić usługę nadawania w trybach zastrzeżonych dla operatora wyznaczonego)? Wykonawca wskazuje, że brak wyodrębnienia takiej pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia zamawiającego kosztami wykonania usługi „niepocztowej” na podstawie cennika załączanego przez operatora alternatywnego do umowy.

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj przesyłki lub nazwa usługi

Waga przesyłki

Ilość (sztuki)

 

Cena jednostkowa netto

 

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

Przesyłki

 3

 4

5

6

7

6

1.

Przesyłki listowe rejestrowane w obrocie krajowym nadane za pośrednictwem operatora wyznaczonego

do 50g

 

 

 

 

 

 

ponad 50g do 100g

1

 

 

 

 

 

 

ponad 100g do 350g

 1

 

 

 

 

 

 

ponad 350g do 500g

1

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie uiszczane zgodnie z ofertą Wykonawcy, zawartą w Kalkulacji cenowej tj. zał. nr 2 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza załączenia przez Wykonawcę do oferty cennika operatora alternatywnego. Nie będzie też uwzględniał żadnych dodatkowych kosztów za tzw. „przesyłki terminowe” w trybach określonych dla operatora wyznaczonego w art. 57 § 5 pkt 2 KPA lub ew. innych analogicznych przepisach. Cena ofertowa stanowi całkowity koszt wykonania zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz inne ewentualne opłaty lub podatki. Wykonawca musi zatem                   w cenie oferty uwzględnić wszystkie elementy cenotwórcze, w tym usługi pośrednictwa, wliczając ich koszty w ceny przesyłek. Cena powinna być skalkulowana z uwzględnieniem szacowanej ilości przesyłek wymagających zastosowania trybu określonego w art. 57 § 5 pkt 2 KPA lub ew. innych analogicznych przepisach.

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji formularza cenowego.

 

Pytanie nr 16:

Opisując kryteria oceny ofert w SIWZ, Zamawiający wskazał następujące kryteria: cena – 90%, liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca – 10%.

 

Czy mając na uwadze realizację społecznie pożądanych aspektów zamówień publicznych Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ poprzez dodanie obok wymienionych wyżej kryteriów, kryterium „społecznego”, przez które należy rozumieć procentowy udział pracowników operacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę (na minimum ½ etatu), którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia (dalej jako „kryterium społeczne”) oraz w związku z powyższym dokona odpowiednich zmian dokumentacji dotyczącej Postępowania?

 

Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o modyfikację kryterium oceny ofert w sposób następujący:

 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

 

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

80 %

2

Liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca

10 %

3

Zatrudnienie pracowników operacyjnych na umowę o pracę

10 %

 

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:

 

 

 

 

 

Nr kryterium

Wzór

3

Zatrudnienie pracowników operacyjnych na umowę o pracę

Liczba punktów:

 

Procentowy udział pracowników operacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę (na minimum ½   etatu)

2%

3%-8%

9%-15%

16%-22%

23% - 29%

30% i więcej

Liczba uzyskanych punktów [pkt]

0

2

4

6

8

10

 

 

Kryterium nr 3:

 

Punkty przyznawane będą za deklarowany procentowy udział pracowników operacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę (na minimum ½ etatu)w stosunku do wszystkich pracowników operacyjnych zatrudnionych przy realizacji zamówienia.

Przez pracowników operacyjnych należy rozumieć pracowników zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy, zajmujących się przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych.

Ocena w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji wpisanych przez Wykonawcę do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

Punkty przyznawane będą według następującej zasady

 

Procentowy udział pracowników operacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę (na minimum ½   etatu)

2%

3%-8%

9%-15%

16%-22%

23% - 29%

30% i więcej

Liczba uzyskanych punktów [pkt]

0

2

4

6

8

10

 

UWAGA:

 1. Najwyższa liczba punktów (10) zostanie przyznana każdej ofercie, w której Wykonawca oświadczy, że
  w trakcie realizacji zamówienia 30 % i więcej pracowników operacyjnych będzie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½   etatu).

Przykład 1: Jeżeli Wykonawca zatrudni 100 pracowników operacyjnych, z czego na podstawie umowy o pracę - 20 na pełny etat, 10 na 0,5 etatu, to należy podać, że 30% pracowników zatrudnionych będzie na umowę o pracę.

Przykład 2: Jeżeli wykonawca zatrudnia 120 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½  etatu) 30% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 36 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu). Sposoby wyliczenia: 120x 30% = 36

Przykład 3: Jeżeli wykonawca zatrudnia 124 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½  etatu) 30% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 38 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu). Sposoby wyliczenia: 124 x 30% = 37,2

Przykład 4: Jeżeli wykonawca zatrudnia 129 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½  etatu) 30% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 39 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½  etatu). Sposoby wyliczenia: 129x30%= 38,7

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu), co najmniej 2% pracowników operacyjnych zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy.

Przykład 1: Jeżeli wykonawca zatrudnia 120 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½  etatu) 5% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu). Sposoby wyliczenia: 120x5%=6

Przykład 2: Jeżeli wykonawca zatrudnia 120 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½  etatu) 8% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½  etatu). Sposoby wyliczenia: 120x8%= 9,6

Przykład 3: Jeżeli wykonawca zatrudnia 120 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½  etatu) 11% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 14 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½  etatu). Sposoby wyliczenia: 120 x 11% = 13,2

 1. Jeżeli wykonawca poda w formularzu oferty procentowy udział pracowników operacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę (na minimum ½  etatu) mniejszy niż 2%, bądź w ogóle nie poda udziału procentowego, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia);
 2. Podany przez wykonawcę w formularzu oferty procentowy udział pracowników operacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę (na minimum ½  etatu), musi być wyrażony w liczbach całkowitych.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie
  w obu kryteriach oceny ofert.
 4. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może uzyskać oceniana oferta, wynosi 100 punktów.
 5. Wynik działania w każdym z kryteriów podawany będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z niższą ceną

 

Podsumowując powyższe, Wykonawca wnosi o dokonanie wskazanej modyfikacji SIWZ poprzez dodanie kryterium społecznego oraz odpowiednich zmian w dokumentacji Postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr  17:

W pkt. 7 Istotnych Postanowień Umowy określona jest wysokość kary na poziomie aż 15%.

W  orzeczeniu KIO/UZP1839/09 z dnia 19 lutego 2012 r. KIO badała ustalenia w zakresie kar umownych i uwzględniła odwołanie, nakazując zamawiającemu dokonanie w tym zakresie modyfikacji treści SIWZ. W ocenie Izby, o karze rażąco wygórowanej można mówić w sytuacji, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się. Podobnie Izba orzekła w sprawie KIO 2631/12 oraz KIO 2655/12: zamawiający może, o ile nie wykracza poza unormowanie art. 353(1)k.c., dowolnie sformułować postanowienia umowne także w zakresie kar umownych, zależnie od sytuacji faktycznej i swoich potrzeb. Jednak, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, do których w przypadku regulacji dotyczących umowy odwołuje się p.z.p., nie można prawa podmiotowego nadużywać”.

Mając powyższe na uwadze, wykonawca wnosi o obniżenie kary za odstąpienie od umowy określonej w pkt. 7 Istotnych Postanowień Umowy z 15% do 10%, zgodnie z przyjętą przez innych Zamawiających praktyką w tym zakresie, lub o wskazanie, że 15% będzie odnosiło się do wartości faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę usług.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zawierającą wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie.

 

Pytanie nr 18:

Zamawiający wymaga do wykonawców uzupełnienia w formularzu ofertowym proponowanych cen jednostkowych za poszczególne usługi wyrażonych jedynie w wartości brutto, nie wyodrębniając osobnych kolumn na uzupełnienie cen za poszczególne przesyłki wyrażonych w wartości netto oraz naliczonego podatku VAT. Wykonawca zwraca uwagę, iż taka sytuacja nie jest korzystna z perspektywy interesów Zamawiającego.

 

 

Brak rozbicia cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia na cenę netto, naliczony podatek od towarów i usług (VAT) oraz wynikową cenę brutto pozbawia Zamawiającego możliwości porównania proponowanych cen ofertowych do cen, które powinny obowiązywać w przypadku np. obniżenia stawki podatku VAT. Wskazać bowiem należy, iż obecna (23%-owa) stawka podatku VAT jest efektem ciężkiej sytuacji ekonomicznej kraju i relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto (PKB), co wymusiło podjęcie czynności zaradczych i m.in. podwyższenie obowiązującej standardowej stawki VAT. Niewykluczone jest jednak, że zmiana powyższych okoliczności (np. korzystniejsza relacja długu publicznego do PKB) spowoduje również obniżenie stawek podatku od towarów i usług. Wówczas w interesie Zamawiającego będzie zapewnienie sobie większej przejrzystości w skalkulowaniu cen zaproponowanych przez wykonawcę z uwzględnieniem bieżącej (niższej) stawki VAT, a tym samym uiszczanie niższego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy.

 

Dodatkowo, taka zmiana ułatwi kalkulację samym wykonawcom, jak również wprowadzi większą klarowność i transparentność co do obliczania ceny, co pozwoli uniknąć błędów i omyłek rachunkowych. W ocenie Wykonawcy będzie to również element pełniejszej realizacji elementarnej dla Prawa zamówień publicznych zasady jawności postępowania (wyrażonej w art. 8 ustawy PZP).

 

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uwzględnienie wniosku w zakresie wprowadzenia w formularzu ofertowym osobnych kolumn/rubryk, celem możliwości wpisania cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia wyrażonych również w wartości netto oraz wskazania naliczonej stawki podatku VAT.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zawierającą wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie.

 

Pytanie nr  19:

W pkt 9 Istotnych Postanowień Umowy, że Zamawiający zastrzega możliwość potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

W stosunku do odszkodowania na podstawie rozdziału 8 ustawy Prawo Pocztowe, może być ono wypłacone dopiero po przeprowadzeniu stosownej procedury reklamacyjnej, dlatego wnosimy                        o potwierdzenie, ze powyższy zapis pkt 9 Istotnych Postanowień Umowy obejmuje swym zakresem wyłącznie uznane przez Wykonawcę reklamacje złożone na podstawie rozdziału 8 ustawy Prawo Pocztowe. W stosunku do pozostałych kar umownych, z uwagi na ryzyko arbitralności w ich naliczaniu, lub pominięcia wielu istotnych kwestii związanych z wykonywaniem umowy, np. wystąpienia siły wyższej, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o uiszczenie kwot kar umownych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,                         i dopiero po jego upływie będzie uprawniony do potrącenia kar umownych z kwoty przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia?

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy obejmują swym zakresem wyłącznie uznane przez Wykonawcę reklamacje.

W przypadku pozostałych kar umownych potrącenie nastąpi po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do uiszczenia kwot kar umownych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i dopiero po jego upływie nastąpi potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

 

Pytanie nr 20:

W pkt. 11 pkt 2 wskazane jest, że usługi będą realizowane na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Czy Zamawiający potwierdza, że w zdecydowanej większości przedmiotem zamówienia są przesyłki stanowiące decyzje i postanowienia administracyjne,  doręczane w trybach określonych w art. 39 – 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tj. wg przepisów zawartych w rozdziale 8 tej ustawy pt. „Doręczenia?

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 21:

Wykonawca w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego  na „Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2016 roku”, zwraca się z wnioskiem o uwzględnienie dodatkowego kryterium społecznego w przedmiotowym zamówieniu, tj.

Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze  – np. 20%, 30%.

Zgodnie z zaleceniami Szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów wspieranej przez Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej skierowanymi do dyrektorów generalnych urzędów zwraca się uwagę, by w ich jednostkach zamówienia publiczne służyły stabilności zatrudnienia Polaków poprzez stosowanie klauzuli społecznej. Klauzule społeczne są rozwiązaniem, które pozwala skończyć z dualizmem rynku pracy, a konkurencyjność nie może się opierać na niestabilności zatrudnienia.

Stosowanie w zamówieniu publicznym kryterium promującego firmy, które zatrudniają swoich pracowników na umowy o pracę, jest w pełni uzasadnione - uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

 

Tak zrobiło ostatnio Centrum Zakupów dla Sądownictwa w wartym kilkaset milionów złotych przetargu na przesyłki sądowe. Jednym z kryteriów jest zatrudnienie na etat doręczycieli
i osób pracujących w placówkach. Kryterium to zostało zaskarżone przez spółkę PGP, ale Krajowa Izba Odwoławcza uznała je za zgodne z prawem i w pełni uzasadnione celami, jakie przyświecały ustawodawcy. Zamówienia publiczne muszą być postrzegane, jako instrument wsparcia rynku pracy - uzasadnił Przewodniczący Składu Orzekającego.

 

Z uwagi na charakter Państwa działalności, oraz mając na względzie to, iż ustawodawca nadając ustawą nowelizującą nowe brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, kładzie nacisk na fakt, że wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych i praworządnych uczestników rynku i ich pracowników, w naszej opinii powinniście Państwo dążyć do propagowania legalności zatrudnienia i wspierać podmioty zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę.Podkreślenia w tym aspekcie wymaga bowiem to, że celem wprowadzenia kryteriów społecznych do kryteriów oceny ofert, było zatem premiowanie tych wykonawców, którzy w swojej działalności respektują zasady praworządności i dbałości o dobro wspólne i wyrównywanie ich szans  w przetargach, w których konfrontują się z wykonawcami obniżającymi koszty swojej działalności kosztem wartości istotnych z punktu widzenia interesu państwa. Naturalną konsekwencją takiej postawy i dysponowaniem personelem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę jest bowiem to, że zwiększają się koszty świadczenia danej usługi. Co za tym idzie, społeczne kryterium oceny ofert w postaci zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ma w takiej sytuacji niwelować dysproporcję związaną z możliwością wyceny usług, występującą pomiędzy podmiotami zatrudniającymi pracowników na podstawie umowy o pracę a tymi, którzy nakaz z art. 22§1 Kodeksu Pracy omijają.

W związku z tym, posługiwanie się kryteriami społecznymi przy ocenie ofert, nie tylko nie zaprzecza konkurencyjności, ale umożliwia pełną realizację tej zasady i rzeczywistą konkurencję między operatorami pocztowymi.

Dnia 20 lipca br. na konferencji nt. umowy o pracę, jako kluczowe kryterium w publicznych przetargach, w którym udział wzięli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy
i Polityki Społecznej, Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Izabela Jakubowska Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych podkreślano, że sytuacja, w której cena jest dominującym i podstawowym kryterium przetargu, powoduje nieuczciwą konkurencję, która nic nie ma wspólnego z rynkiem. Z punktu widzenia podatników nie przynosi to oszczędności, ponieważ muszą dopłacać, np. do emerytur. Jak dodała Wiceprezes UZP Izabela Jakubowska, odpowiedzią na "bolączki i patologie umów cywilnoprawnych", miało być wprowadzenie możliwości wymagania zatrudnienia na etat, jeżeli charakter pracy wskazuje na zatrudnienie na umowę o pracę. Wtedy zamawiający może tego wymagać - jej zdaniem są to dobre przepisy jednak zamawiający muszą się nauczyć z nich korzystać. "Kryterium cenowe nadal odgrywa znaczącą rolę  i kryteria społeczne mogą być pozorne”..

Czy mając na uwadze najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, podkreślające walor kryteriów oceny ofert o charakterze społecznym, na które położył nacisk sam ustawodawca                           w ostatniej nowelizacji ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz. U. dnia 18 września 2014 r., dalej jako „ustawa nowelizująca”) Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ w zakresie Rozdziału XI poprzez dodanie obok wymienionych kryteriów, kryterium „społecznego”, przez które należy rozumieć liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (cały etat), którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia (dalej jako „kryterium społeczne”) oraz w związku z powyższym dokona odpowiednich zmian dokumentacji dotyczącej Postępowania. Wykonawca wskazuje, iż konsekwencją wprowadzenia wskazanego kryterium powinno być m.in. równoczesne przewidzenie mechanizmów weryfikacyjnych dotyczących poziomu zatrudnienia podczas realizacji zamówienia. Jako przykład ww. mechanizmu weryfikacyjnego Wykonawca wskazuje na możliwość zamieszczenia we wzorze umowy zastrzeżenia o następującej treści:

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu kwartalnych raportów (do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego) obejmujących informacje o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.”

Wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych i praworządnych uczestników rynku i ich pracowników.

Stanowisko ustawodawcy, o którym mowa powyżej, jest wynikiem treści dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE, która nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek podejmowania działań, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przestrzegali stosownych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy[2]. Zatem w ustawie nowelizującej przyznano Zamawiającemu tak uprawnienie do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp), jak i możliwość takiego kształtowania kryteriów oceny ofert, które uwzględniać będą m.in. aspekty społeczne.

Podkreślenia w tym aspekcie wymaga, bowiem to, że celem wprowadzenia kryteriów społecznych do kryteriów oceny ofert, zrealizowanym poprzez znowelizowane brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp było, zatem premiowanie tych wykonawców, którzy w swojej działalności respektują zasady praworządności i dbałości o dobro wspólne i wyrównywanie ich szans w przetargach, w których konfrontują się z wykonawcami obniżającymi koszty swojej działalności kosztem wartości istotnych z punktu widzenia interesu państwa. Co za tym idzie, społeczne kryterium oceny ofert w postaci zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ma  w takiej sytuacji niwelować dysproporcję związaną   z możliwością wyceny usług, występującą pomiędzy podmiotami zatrudniającymi pracowników na podstawie umowy o pracę a tymi, którzy nakaz z art. 22§1 Kodeksu Pracy omijają[3].  W związku z tym, posługiwanie się kryteriami społecznymi przy ocenie ofert, nie tylko nie zaprzecza konkurencyjności, ale umożliwia pełną realizację tej zasady i rzeczywistą konkurencję między operatorami pocztowymi[4].  Ponadto analiza niniejszego Postępowania pozwala na stwierdzenie, iż ustanowienie tego rodzaju kryterium jest zasadne z uwagi na przedmiot Postępowania i charakter czynności wchodzących w zakres niniejszego zamówienia, tj. ze względu na ochronę tajemnicy korespondencji. Zaznaczenia wymaga również fakt, iż wiele analogicznych postępowań na świadczenie usług pocztowych jest obecnie prowadzonych (po wejściu w życie ustawy nowelizującej) z zastosowaniem kryterium społecznego oceny ofert lub podkreśla się w nich wymóg zatrudniania osób wykonujących dane

 

zamówienie na podstawie umów o pracę. Przykładowo są to postępowania prowadzone przez: (i) Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Krakowie (nr postępowania: ZP/01/2015), (ii) Komendę Główną Policji, z siedzibą w Warszawie (nr postępowania: 125/BŁiI/15/TG), czy też (iii) Narodowy Bank Polski, z siedzibą w Warszawie (nr postępowania: DKRZ-WPO-RS-243-041-DA-15). Wskazać zatem należy, iż stanowisko Zamawiającego zajęte dotychczas w Postępowaniu, mówiące o tym, że przedmiot niniejszego zamówienia lub charakter wykonywanych w nim czynności nie wypełnia dyspozycji normy wyrażonej w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, jest odosobnione. Jednocześnie takie zachowanie Zamawiającego powoduje, iż de facto nie dąży on do popularyzacji umów o pracę oraz nie realizuje wszystkich funkcji zamówień publicznych, na które wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza w powołanych poniżej wyrokach. Jak podkreślono na wstępie niniejszego pisma, na duże znaczenie kryterium społecznego oraz jego walory wskazuje również najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. akt KIO 1040/15 Izba stwierdziła, iż zamawiający mają prawo wprowadzania do kryteriów oceny ofert klauzul o charakterze społecznym, na które położył nacisk sam ustawodawca w ostatniej nowelizacji. Co więcej pokreśliła, że zamówienia publiczne muszą realizować także społeczne obowiązki państwa, w tym obowiązki związane  z zatrudnieniem i jego promocji. Ponadto wskazała, iż w żadnym stopniu kryterium społeczne nie narusza zasad uczciwej konkurencji – każdy  z wykonawców ma dowolność, co do przyjętej przez siebie polityki zatrudnienia i strategii budowania przez siebie treści oferty, tj. czy zdecyduje się na zawiązywanie współpracy na podstawie umowy o pracę, co rodzić będzie większe koszty czy też zdecyduje się na cywilnoprawne formy współpracy, umożliwiające obniżenie kosztów i zaoferowanie niższej ceny. W uzasadnieniu ww. orzeczenia Izba wyraźnie stwierdziła, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę jest dopuszczalny zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe z uwagi na charakter tych zamówień. „W ocenie Izby fakt spełnienia tych przesłanek jest oczywisty. Świadczenie usług pocztowych niewątpliwie wymaga takiej organizacji, gdzie określone jest miejsce, czas realizacji zadań, a w dodatku po stronie wykonawcy mus istnieć atrybut w postaci możliwości sprawowania kierownictwa nad zaangażowanym personelem. Brak któregokolwiek z tych elementów nie pozwalałby na należyte wykonanie zamówienia na rzecz Zamawiającego”. Izba dodatkowo zwróciła uwagę na palący problem „eliminacji z rynku zamówień publicznych” praworządnych przedsiębiorców oraz na fakt, że „tolerowanie nieformalnego zatrudnienia na rynku zamówień publicznych niesie za sobą osłabienie pewności obrotu gospodarczego”. „Koszty tego procesu ponoszą nie tylko pracodawcy, ale także ich pracownicy, system zabezpieczenia społecznego, system opieki zdrowotnej i w konsekwencji budżet państwa”.

Analiza przedmiotowego postępowania pozwala na stwierdzenie, iż ustanowienie tego rodzaju kryterium jest zasadne z uwagi na przedmiot postępowania i charakter czynności wchodzących w zakres niniejszego zamówienia, tj. ze względu na ochronę tajemnicy korespondencji.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o analizę przedstawionego problemu oraz                             o dodanie poza cenowego kryterium oceny oferty - kryterium społecznego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]Pismo opublikowane na stronie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych

[2]W pkt 98 preambule do dyrektywy 2014/24/UE uznaje się za niezbędne, aby kryteria udzielenia zamówienia lub co najmniej same warunki jego realizacji dotyczyły społecznych aspektów procesu produkcji lub miały społeczny związek z zamawianymi usługami bądź robotami budowlanymi.

[3]por. uzasadnienie do ustawy nowelizującej, gdzie wskazano, że najpełniejszą ochronę prac osób wykonujących pracę najemną zapewnia umowa o pracę . Dotyczy to tak aspektów dotyczących samego stosunku pracy (przede wszystkim wynagrodzenia co najmniej równego wynagrodzeniu minimalnemu za pracę), jak i zabezpieczenia w razie choroby, czy wypadku. Wszystkie te funkcje gwarancyjne są kosztowne. Przedsiębiorcy zatrudniający na podstawie umowy o pracę ponoszą znacznie większe koszty od przedsiębiorców angażujących personel w inny sposób, nie wspominając o działaniach na granicy prawa (w tzw. szarej strefie).

[4]Wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt KIO 2354/14.SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9


Data publikacji: 2015/11/17


SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. +4891 44 27 100, fax +4891 44 27 101

                                                                                                         Szczecin, 07.12.2015 r.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania przemieszczania  i doręczania przesyłek pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń  w 2016 roku”.  Nr sprawy:  SCŚ-SO.271.03.2015.MG

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Poczta Polska S.A.

Pion Sprzedaży

Segment Klienta Kluczowego

Wydział Klientów Kluczowych Północ

Dział Klientów Kluczowych

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymał największą liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium oceny ofert takimi jak: cena i liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

WYKONAWCA                                                      (nazwa, adres firmy)

PUNKTACJA                                                        (liczba przyznanych punktów)

1.

Poczta Polska S.A.

Pion Sprzedaży

Segment Klienta Kluczowego

Wydział Klientów Kluczowych Północ

Dział Klientów Kluczowych

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

cena – 90 pkt.

liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca10 pkt.

razem: 100 pkt.


udostępnił:
Szczeińskie Centrum Świadczeń
wytworzono:
2015/11/17
odpowiedzialny/a:
Magdalena Gaj
wprowadził/a:
Andrzej Sałaciński
dnia:
2015/12/08 10:17:01
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Sałaciński 2015/12/08 10:17:01 Ogłoszenie o zamówienie usługi
Andrzej Sałaciński 2015/11/26 21:57:33 Ogłoszenie o zamówienie usługi
Andrzej Sałaciński 2015/11/17 15:36:12 Ogłoszenie o zamówienie usługi