przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Zamówienia publiczne

Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie w 2016 roku


Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 172311 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4427122, 4427144, faks 91 4427101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) Doręczanie przekazów dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, w ilości około 1000 przekazów miesięcznie (w tym nie więcej niż 10 przekazów poza terenem Gminy Miasto Szczecin) i kwocie ok. 155.000,00 zł miesięcznie. 2) Zapewnienie obsługi kasowej niezrealizowanych przekazów. 3) Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a) Przelanie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na realizację przekazów, b) Przekazanie Zamawiającemu zestawienia przekazów pieniężnych zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, lub pobytu osoby uprawnionej do wypłaty oraz kwotę do wypłaty, adnotację o doręczeniu. c) Kwota świadczenia może być wypłacona wyłącznie adresatowi, z zastrzeżeniem lit. d i e. d) Kwota świadczenia może być wypłacana także osobie posiadającej jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata i potwierdzone przez pracownika Zamawiającego imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątką nagłówkową Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie. W przypadku pobytu w szpitalu jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata musi być potwierdzone przez lekarza jego podpisem i imienną pieczątką oraz pieczęcią szpitala. W przypadku pobytu w areszcie lub odbywania kary pozbawienia wolności jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata musi być potwierdzone przez naczelnika jednostki penitencjarnej. e) Kwota świadczenia może być wypłacona także osobie posiadającej pisemne upoważnienie okresowe udzielone przez adresata na czas określony, nie przekraczający 3 miesięcy i potwierdzone przez pracownika Zamawiającego imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątka nagłówkową Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie. f) Wykonawca zobowiązany jest doręczyć przekaz adresatowi w ciągu maksymalnie 4 dni od daty otrzymania od zamawiającego zestawienia wypłat i środków pieniężnych na wypłaty. g) W przypadku stwierdzenia nieobecności adresata przekazu Wykonawca pozostawia w skrzynce oddawczej adresata, sporządzone na odpowiednim formularzu, zawiadomienie o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przekaz jest przechowywany. h) W przypadku nie zgłoszenia się adresata po odbiór przekazu placówka kasowa, w której jest on przechowywany zgodnie z lit.g) przekazuje, najpóźniej w siódmym dniu licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia, powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru. Termin odbioru przekazów w placówce kasowej wynosi 14 dni od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia. i) Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatecznego terminu odbioru przekazu o którym mowa w lit. h)..

II.1.5)

 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 główną usługę. Za usługę główną zamawiający uzna: rocznie realizacje wypłat w formie doręczanych przekazów pieniężnych na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował minimum 17 placówkami świadczącymi obsługę kasową niezrealizowanych, niedoręczonych przekazów pieniężnych na terenie Miasta Szczecin na osiedlach wskazanych w załączniku nr 6 do siwz oraz że w każdym z podanych osiedli musi znajdować się minimum 1 punkt kasowy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 2)odpowiednie pełnomocnictwa; 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 4) wykaz składany w celu przyznania punktów w kryterium (Doświadczenie w świadczeniu usług polegających na realizacji wypłat w formie doręczonych przekazów pieniężnych) według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 10

IV.2.2)

 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. 4) wystąpi zmiana lokalizacji punktów realizacji wypłat, określonych w § 1 ust. 5 umowy. Taka zmiana może nastąpić w przypadku, gdy nastąpi znaczące zwiększenie liczby świadczeniobiorców w jednym punkcie kasowym i zmniejszenie liczby świadczeniobiorców w innym punkcie kasowym, uniemożliwiające płynną wypłatę świadczeń, powodujące konieczność stworzenia dodatkowego punktu kasowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiadczenia.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin pok. nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin pok. nr 31.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

tel.: 91 44 27 100, faks: 91 44 27 101

Szczecin, dnia 01.12.2015 r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Dot. pytań do SIWZ w postępowaniu na: „Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie w 2016 roku.”

Zn. spr. SCŚ-SO.271.05.2015.MG

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                   (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz                                 z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

W treści umowy dołączonej do SIWZ w § 2 ust. 9 znajduje się następujący zapis:

„Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatecznego terminu odbioru przekazu o którym mowa w ust. 8.”

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego zapisu na:

„Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 4 dni roboczychpo upływie ostatecznego terminu odbioru przekazu o którym mowa w ust. 8.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy) w tym zakresie.

 

Pytanie nr 2:

W treści umowy dołączonej do SIWZ w § 3 ust. 4znajduje się następujący zapis:

„Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3, na rachunek bankowy wykonawcy …..”

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu zapłaty na 21 dni przy zachowaniu terminu płatności liczonego od dnia wystawienia faktury. Powyższa prośba jest spowodowana tym, że Wykonawca kieruje się procedurami określonymi centralnie dla całej Polski w kwestii wystawiania faktur. Kwestia ustalenia momentu doręczenia faktury i liczenia ewentualnych odsetek od zaległości jest dużym utrudnieniem. Spowodowane jest to scentralizowanym systemem rozliczeń oraz ustaleniem faktycznego momentu odbioru przesyłki.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zapłaty na 21 dni liczonego od dnia wystawienia faktury. W uzasadnieniu wskazuję, iż Zamawiający nie ma wpływu na datę wysłania przez Wykonawcę wystawionej faktury VAT, a w efekcie jej otrzymania przez Zamawiającego,  musi mieć zapewniony odpowiedni czas na uruchomienie środków oraz dokonanie płatności, zgodnie z fakturą.

 

Pytanie nr 3:

W załączniku nr 2 i 8 do SIWZ w tabeli znajduje się kolumna” wartość wykonanych prac brutto”. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiotowej kolumnie należy wykazać wartość wypłaconych/doręczonych przekazów pieniężnych a nie opłatę za zrealizowaną usługę wypłaconych/doręczonych przekazów pieniężnych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. W załączniku nr 8 w kolumnie wartość wykonanych prac brutto należy wykazać wartość wypłaconych/doręczonych przekazów pieniężnych. Załącznik nr 2 do SIWZ to oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i załącznik ten nie posiada przedmiotowej kolumny.SIWZ

Załączniki


Data publikacji: 2015/11/24


SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. +4891 44 27 100, fax +4891 44 27 101

                                                                                                         Szczecin, 10.12.2015 r.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dot. postępowania: „Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń                                 w Szczecinie w 2016 roku.”  Zn. spr. SCŚ-SO.271.05.2015.MG

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

InPost Finanse Sp. z o.o.

ul. Malborska 130

30-624 Kraków

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymał najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium oceny ofert takimi jak: cena i doświadczenie Wykonawcy.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

WYKONAWCA                                                      (nazwa, adres firmy)

PUNKTACJA                                                        (liczba przyznanych punktów kryterium cena)

1.

InPost Finanse Sp. z o.o.                         ul. Malborska 130                                     30-624 Kraków

cena –  90 pkt.

doświadczenie Wykonawcy –  10 pkt.

razem:  100 pkt.

2.

Poczta Polska S.A.

Al. Niepodległości 41/42                          70-940 Szczecin

cena –  70,81 pkt.

doświadczenie Wykonawcy –  10 pkt.

razem:  80,81 pkt.

 

 


udostępnił:
Szczecińskie Centrum Świadczeń
wytworzono:
2015/11/24
odpowiedzialny/a:
Magdalena Gaj
wprowadził/a:
Andrzej Sałaciński
dnia:
2015/12/11 15:48:46
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Sałaciński 2015/12/11 15:48:46 Ogłoszenie
Andrzej Sałaciński 2015/12/01 15:13:50 Ogłoszenie
Andrzej Sałaciński 2015/11/24 18:44:56 Ogłoszenie