Zamówienia publiczne

Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin w 2016 roku


Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin w 2016 roku

Numer ogłoszenia: 317580 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4427122, 4427144, faks 91 4427101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) Usługę wykonywaną w trybie miesięcznym, na podstawie list wypłat, w poszczególnych punktach na terenie Miasta Szczecin, na kwotę nieprzekraczającą 1,8 mln złotych miesięcznie (poza wrześniem). We wrześniu 2016 r. lista wypłat na kwotę nieprzekraczającą 2,0 mln zł. Wypłata dedykowana dla grupy w liczbie nieprzekraczającej 4700 osób miesięcznie. 2) Terminy przekazywania list wypłat przez Zamawiającego do Wykonawcy, terminy realizacji wypłat przez Wykonawcę oraz terminy awizowania nieodebranych świadczeń będą określone w załączniku do umowy; 3) Zwrot list wypłat do siedziby Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 4) Przelanie kwot niewypłaconych środków na konto Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 5) Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a) Przelanie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na wypłaty; b) Przekazanie list wypłat zawierających co najmniej imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby uprawnionej i kwotę wypłaty. Listy sporządzane będą przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, odrębnie dla każdego punktu wypłat; c) Listy wypłat przekazywane będą do siedziby Wykonawcy zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym załącznik do umowy..

II.1.5)

 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.40.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 główną usługę. Za usługę główną zamawiający uzna: realizacje wypłat gotówkowych w kwocie miesięcznej nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 17 placówkami świadczącymi obsługę kasową na terenie Miasta Szczecin na osiedlach wskazanych w załączniku nr 6 do siwz oraz że w każdym z podanych osiedli musi znajdować się minimum 1 punkt kasowy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 4) wykaz składany w celu przyznania punktów w kryterium (liczba placówek świadczących obsługę kasową) według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Liczba placówek świadczących obsługę kasową na terenie miasta Szczecin - 10

IV.2.2)

 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. 4) wystąpi zmiana lokalizacji punktów realizacji wypłat, określonych w § 2 wzoru umowy. Taka zmiana może nastąpić w przypadku, gdy nastąpi znaczące zwiększenie liczby świadczeniobiorców w jednym punkcie kasowym i zmniejszenie liczby świadczeniobiorców w innym punkcie kasowym, uniemożliwiające płynną wypłatę świadczeń, powodujące konieczność stworzenia dodatkowego punktu kasowego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiadczenia.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin pok. nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin pok. nr 31.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

tel.: 91 44 27 100 , faks: 91 44 27 101

Szczecin, dnia 02.12.2015 r.


 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu


 

Dot. pytań do SIWZ w postępowaniu na: „Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin w 2016 roku.”

Zn. spr. SCŚ-SO.271.04.2015.MG

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

Dotyczy: SIWZ, ROZDZIAŁ V pkt. 3, ppkt. 3:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 17 placówkami świadczącymi obsługę kasową na terenie Miasta Szczecin na osiedlach wskazanych w załączniku nr 6 do siwz oraz że w każdym z podanych osiedli musi znajdować się minimum 1 punkt kasowy. Placówki muszą być czynne przynajmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej osiem godzin w ciągu dnia. Jeżeli placówka znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko do obsługi klientów w zakresie świadczenia obsługi kasowej.

Warunki progowe udziału w postępowaniu jednoznacznie wskazują jednego Wykonawcę spełniającego kryteria udziału w postępowaniu, ograniczając w ten sposób zasadę uczciwej konkurencji, która stanowi jedną z naczelnych zasad polskiego oraz wspólnotowego systemu zamówień publicznych, co jest niedopuszczalne w obecnie funkcjonującym systemie prawnym. Ponadto postawione wymogi udziału w postępowaniu wpływają na umocnienie pozycji monopolistycznej jednego z potencjalnych Wykonawców i ograniczają udział w postępowaniu innym podmiotom.

W związku z powyższym, wnioskujemy o podział zamówienia na 17 niezależnych części.

Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług z zakresu obsługi kasowej Klientów Szczecińskiego Centrum Świadczeń, wnioskujemy o zakaz prowadzenia w placówkach Wykonawcy, któremu ma być udzielone przedmiotowe zamówienie, usług mających wpływ na wydłużenie czasu obsługi Klientów Szczecińskiego Centrum Świadczeń, w tym usług z zakresu przesyłek pocztowych i kurierskich.

 

Odpowiedź:

Zamawiający stawiając warunki udziału w postępowaniu kierował się przede wszystkim dobrem świadczeniobiorców pobierających świadczenia, którymi są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin i których dochody nie przekraczają progu dochodowego. Dodatkowo, część świadczeń jak np. świadczenie opiekuńcze czy zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba która ukończyła 75 rok życia). Świadczenia te wynikają z konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego funkcjonowania. Oczywistym jest, że wypłata w placówce znacznie odległej od miejsca zamieszkania i pokonanie takich odległości z chorym dzieckiem czy niepełnosprawną osobą utrudniłoby a nawet uniemożliwiło wypłatę tych świadczeń.

Zamawiający mając powyższe na względzie nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.


 

Pytanie nr 2:

Dotyczy: SIWZ, ROZDZIAŁ V pkt. 3, ppkt. 2:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 główną usługę. Za usługę główną zamawiający uzna: realizacje wypłat gotówkowych w kwocie miesięcznej nie
mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto
).

Przyjęte przez Zamawiającego warunki progowe jednoznacznie wskazują na jednego Wykonawcę, który spełni postawione kryteria, co sprzeczne jest z zasadą uczciwej konkurencji.
Ponadto wymogi dotyczące dokumentów, jakie powinni przedstawić Wykonawcy, a określające ich profesjonalny charakter, dotyczą odpowiednich uprawnień dotyczących szerzej pojętej obsługi kasowej, w tym realizacji również wpłat gotówkowych. W związku z powyższym, kryterium obiektywnie odzwierciedlającym doświadczenie Wykonawcy powinno być przedstawienie referencji dotyczących szerzej pojętej obsługi kasowej, w tym także realizowanych wpłat. Wartość usług powinna także być odzwierciedleniem rzeczywistych wartości poszczególnych części zamówienia.

Wnioskujemy o podzielenie całości zamówienia na 17 części i zmianę kryteriów oceny posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy na adekwatne do poszczególnych części i obejmujące usługi z zakresu obsługi kasowej.

 

Odpowiedź:

Żądania Zamawiającego w zakresie wymaganych dokumentów na spełnianie warunków udziału w postępowaniu są zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231).

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

 

 

Pytanie nr 3:

 

Dotyczy: SIWZ, ROZDZIAŁ V pkt. 4, ppkt. 3:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

 

Prosimy o doprecyzowanie, informacji o jakich narzędziach, wyposażeniu zakładu
i urządzeniach technicznych oczekuje Zamawiający? Określając wymogi dotyczące uprawnień Wykonawcy niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a także oczekując przedstawienia stosownych referencji należy jednoznacznie uznać, że Wykonawca spełniający określone kryteria działa w sposób profesjonalny, a zatem informacje, jakich oczekuje Zamawiający nie mają wpływu na prawidłowe wykonanie usługi. Ponadto na prawidłowość wykonania usługi nie ma wpływu rodzaj tytułu prawnego do lokalu. Rodzaj tytułu prawnego do lokalu nie jest również punktowana w ocenie ofert składanych przez Wykonawców.
Wnioskujemy o usunięcie punktu w całości.

 

Odpowiedź:

Żądania Zamawiającego w zakresie wymaganych dokumentów na spełnianie warunków udziału w postępowaniu są zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231).

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

 

 

Pytanie nr 4:

 

Dotyczy: Zał. 8 SIWZ:

W tym kryterium niedopuszczalne jest posługiwanie się potencjałem podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy.

 

Powyższy zapis niezgodnie z prawem ogranicza zasadę uczciwej konkurencji poprzez
uniemożliwienie posługiwania się zasobami osób trzecich.

Prosimy o wyjaśnienie powodu i zasadności przytoczonego zapisu, a także podstawy prawnej umożliwiającej wyłączenie w postępowaniu zapisu ustawy Prawo Zamówień Publicznych we wskazanym zakresie.

Wnioskujemy o wyłączenie w/w zapisu.

 

Odpowiedź:

Przepis art. 26 ust. 2b Pzp dotyczy jedynie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie ma możliwości powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego w kryterium oceny ofert. Wykonawca nie może wykorzystywać powoływania się na podmiot trzeci w celu uzyskania większej liczby punktów przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty. Na powyższe wskazuje dyspozycja samego art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., która odwołuje się do warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., jak też usytuowanie tego przepisu wśród przepisów odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu.

 

Pytanie nr 5:

 

Dotyczy: Zał. 5 SIWZ:

L.p.

Opis (rodzaj) pracy

 

Podmiot zlecający prace

 

Miejsce wykonania

 

Data wykonania

Wartość wykonanych prac brutto

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o doprecyzowanie, jakiej dokładnie informacji oczekuje Zamawiający w rubryce „Wartość wykonanych prac brutto”. Czy chodzi o wartość wynagrodzenia za wykonaną usługę, jaką otrzymał Wykonawca – co w określonych przypadkach może stanowić tajemnicę handlową, czy o wartość przekazanych środków w ramach wykonywania danej usługi?

 

 

Odpowiedź:

Każdy z Wykonawców w celu wykazania spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia powinien złożyć wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.

W przedmiotowej kolumnie należy wykazać wartość zrealizowanych wypłat gotówkowych a nie opłatę za zrealizowaną usługę (wynagrodzenie Wykonawcy).

 

Pytanie nr 6:

 

Dotyczy: SIWZ, ROZDZIAŁ XI pkt. 1-2:

1. Wykonawca w pkt 1 formularza oferty zobowiązany jest podać w procentach wysokość prowizji, jaką pobierze od Zamawiającego od faktycznie wypłaconej kwoty świadczeń.

2. Dla porównania i oceny złożonych ofert wykonawca w załączniku nr 1 do siwz (formularz oferty) powinien podać wartość w PLN wyliczoną w następujący sposób:

Cena ofertowa za 1 miesiąc realizacji świadczenia (w miesiącach: styczeń – sierpień, październik - grudzień) = wysokość prowizji (jaką wykonawca zamierza pobierać od faktycznie wypłaconej kwoty świadczeń) x 1.800.000,00 zł (maksymalna kwota miesięcznie wypłaconych świadczeń).

Cena ofertowa za realizację świadczenia w miesiącu wrześniu = wysokość prowizji (jaką wykonawca zamierza pobierać od faktycznie wypłaconej kwoty świadczeń) x 2.000.000,00 zł (maksymalna kwota miesięcznie wypłaconego świadczenia).

Należy zsumować ceny ofertowe za wszystkie miesiące, w których będą wypłacane świadczenia.

Tak wyliczona kwota będzie oceniana przez zamawiającego.

 

Prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający dywersyfikuje wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w poszczególnych miesiącach? Koszty obsługi gotówkowej realizowanej przez Wykonawców są zmienne i uzależnione między innymi od wysokości realizowanych transakcji, a zatem planowany, wzrost wartości realizowanych transakcji w miesiącu wrześniu może być powodem ponoszenia przez Wykonawców
większych kosztów obsługi. Dywersyfikacja wynagrodzenia polegająca na sugerowaniu domyślnie niższej oferty w miesiącu wrześniu jest działaniem na szkodę Wykonawcy.

Wnioskujemy o ujednolicenie oferty w poszczególnych miesiącach.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, cena nie może być jedynym kryterium wyboru oferty, a zatem postępowanie w obecnej formie ma wadę prawną wymagającą niezwłocznej korekty.

 

Jednocześnie, poza powyższymi wnioskami dotyczącymi zmiany SIWZ, wnioskujemy o:

- udostępnienie informacji o planowanych kwotach wypłat w poszczególnych miesiącach w podziale na poszczególne etapy zamówienia,

- przesunięcie terminu składania ofert umożliwiające ocenę przez Wykonawców przygotowanie oferty według nowych kryteriów.


 

Odpowiedź:

Niezrozumiały jest dla Zamawiającego zapis Wykonawcy cyt. „Dywersyfikacja wynagrodzenia polegająca na sugerowaniu domyślnie niższej oferty w miesiącu wrześniu jest działaniem na szkodę Wykonawcy”. Zgodnie z treścią SIWZ w miesiącu wrześniu kwota ta będzie wyższa niż w pozostałych miesiącach a tym samym wynagrodzenie Wykonawcy w tym miesiącu również będzie wyższe. Zwiększona wypłata świadczeń w miesiącu wrześniu związana jest z jednorazową wypłatą dodatkowego świadczenia i nie dotyczy pozostałych miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy o ujednolicenie oferty w poszczególnych miesiącach.

Niezrozumiały dla Zamawiającego jest również zarzut Wykonawcy dot. kryterium wyboru oferty. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryteriami takimi jak cena i liczba placówek świadczących obsługę kasową na terenie miasta Szczecin.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie o który wnioskuje Wykonawca.

 

Pytanie nr 7:

W treści umowy dołączonej do SIWZ załącznik nr 7 w § 8 ust. 1 znajduje się następujący zapis:

„…….Termin płatności faktury wynosi 14 dni os daty jej otrzymania.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu zapłaty na 21 dni przy zachowaniu terminu płatności liczonego od dnia wystawienia faktury. Powyższa prośba jest spowodowana tym, że Wykonawca kieruje się procedurami określonymi centralnie dla całej Polski w kwestii wystawiania faktur. Kwestia ustalenia momentu doręczenia faktury i liczenia ewentualnych odsetek od zaległości jest dużym utrudnieniem. Spowodowane jest to scentralizowanym systemem rozliczeń oraz ustaleniem faktycznego momentu odbioru przesyłki.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zapłaty na 21 dni liczonego od dnia wystawienia faktury. W uzasadnieniu wskazuję, iż Zamawiający nie ma wpływu na datę wysłania przez Wykonawcę wystawionej faktury VAT, a w efekcie jej otrzymania przez Zamawiającego, który musi mieć zapewniony odpowiedni czas na uruchomienie środków oraz dokonanie płatności, zgodnie z fakturą.

 

 

Pytanie nr 8:

W załączniku nr 5 do umowy – Harmonogram; miesiąc Marzec 2016; termin awizowania - Z uwagi na przypadające święta 28.03, proszę o rozważenie zmiany terminu awizacji na dzień 25.03.2015 r.

 

Odpowiedź:

 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu awizacji na dzień 25.03.2016 r.


 SIWZ

Załączniki


Data publikacji: 2015/11/24


SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. +4891 44 27 100, fax +4891 44 27 101

                                                                                                         Szczecin, 10.12.2015 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dot. postępowania: „Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin w 2016 roku.” Zn.sprawy:  SCŚ-SO.271.04.2015.MG

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Poczta Polska S.A.

Al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymał największą liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium oceny ofert takimi jak: cena i liczba placówek świadczących obsługę kasową.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

WYKONAWCA                                                      (nazwa, adres firmy)

PUNKTACJA                                                        (liczba przyznanych punktów)

1.

Poczta Polska S.A.

Al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

cena – 90 pkt.

liczba placówek świadczących obsługę kasową- 10 pkt.

razem: 100 pkt.

 

 


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2015/11/24, odpowiedzialny/a: Magdalena Gaj, wprowadził/a: Andrzej Sałaciński, dnia: 2015/12/11 15:46:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Sałaciński 2015/12/11 15:46:39 modyfikacja wartości
Paweł Janiak 2015/12/02 14:19:08 modyfikacja wartości
Paweł Janiak 2015/12/02 11:44:26 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/11/24 18:38:44 nowa pozycja