Zamówienia publiczne

Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin


Szczecin: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób

wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w

punktach na terenie Miasta Szczecin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521

Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4427122, 91 4427144, faks 91 4427101.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób

wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1)

Usługę wykonywaną w trybie miesięcznym, na podstawie list wypłat, w poszczególnych punktach na terenie

Miasta Szczecin, na kwotę nieprzekraczającą 1,4 mln złotych miesięcznie (poza wrześniem). We wrześniu 2015

r. lista wypłat na kwotę nieprzekraczającą 1,5 mln zł. Wypłata dedykowana dla grupy w liczbie

nieprzekraczającej 3 500 osób miesięcznie. 2) Terminy przekazywania list wypłat przez Zamawiającego do

Wykonawcy, terminy realizacji wypłat przez Wykonawcę oraz terminy awizowania nieodebranych świadczeń

będą określone w załączniku do umowy; 3) Zwrot list wypłat do siedziby Zamawiającego do 10go dnia

miesiąca następnego; 4) Przelanie kwot niewypłaconych środków na konto Zamawiającego do 10go dnia

miesiąca następnego; 5) Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a) Przelanie przez

Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na wypłaty; b) Przekazanie list wypłat

zawierających co najmniej imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby uprawnionej i kwotę wypłaty.

Listy sporządzane będą przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, odrębnie dla każdego punktu wypłat;

c) Listy wypłat przekazywane będą do siedziby Wykonawcy zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym

załącznik do umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, będą one zgodne z przedmiotem zamówienia

W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, będą one zgodne z przedmiotem zamówienia

podstawowego i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Stanowić będą nie więcej niż

50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.40.008.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w

tym okresie

minimum 1 główną usługę. Za usługę główną zamawiający uzna: realizacje wypłat gotówkowych w

kwocie miesięcznej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie

dysponował minimum 17 placówkami świadczącymi obsługę kasową na terenie Miasta Szczecin na

osiedlach wskazanych w załączniku nr 6 do siwz oraz że w każdym z podanych osiedli musi znajdować

się minimum 1 punkt kasowy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa 2) odpowiednie pełnomocnictwa; 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1

do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli

wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 4) wykaz placówek świadczących obsługę kasową na terenie

miasta Szczecin, które zostały uwzględnione przez Wykonawcę w ofercie cenowej w ramach kryterium liczba

placówek świadczących obsługę kasową a nie wymienionych w załączniku nr 6 do oferty; 5) oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena 95

2. Liczba placówek świadczących obsługę kasową na terenie miasta Szczecin 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie

dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu

umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące

potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie

trwania umowy wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. 4) wystąpi

zmiana lokalizacji punktów realizacji wypłat, określonych w § 2 umowy. Taka zmiana może nastąpić w

przypadku, gdy nastąpi znaczące zwiększenie liczby świadczeniobiorców w jednym punkcie kasowym i

zmniejszenie liczby świadczeniobiorców w innym punkcie kasowym, uniemożliwiające płynną wypłatę

świadczeń, powodujące konieczność stworzenia dodatkowego punktu kasowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.swiadczenia.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecińskie Centrum

Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2015

godzina 10:00, miejsce: Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71521

Szczecin, pok. nr 31.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Szczecin, 29.06.2015 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn. „Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin”  Zn. spr. SCŚ-SO.271.01.2015.MG

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży Poznań

Dział Kluczowych Klientów w Szczecinie

al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymał największą liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium oceny ofert takimi jak: cena i liczba placówek świadczących obsługę kasową na terenie Miasta Szczecin.

 

 

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

 

 

Numer oferty

WYKONAWCA

(nazwa, adres firmy)

PUNKTACJA

(liczba przyznanych punktów)

1.

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

 Region Sprzedaży Poznań

Dział Kluczowych Klientów w Szczecinie

al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin

cena – 95 pkt.

liczba placówek świadczących obsługę kasową na terenie Miasta Szczecin – 5 pkt.

razem: 100 pkt.

 

 

 SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik do umowy nr 1

Załącznik do umowy nr 2

Załącznik do umowy nr 3

Załącznik do umowy nr 4

Załącznik do umowy nr 5

Załącznik do umowy nr 6

 

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Realizacja wypłat świadczeń  na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie w punktach na terenie Miasta Szczecin”.

Nr sprawy:  SCŚ-SO.271.01.2015.MG

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór Umowy § 5 ust. 2.  Zamawiający rezygnuje z zapisu o treści:

„Wypłata świadczeń będzie realizowana od godziny otwarcia punktu wypłat do godziny jego zamknięcia”.

 

 

Modyfikacja siwz jest integralną częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.


Data publikacji: 2015/06/17

Pytania:


Szczecin, 29.06.2015 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn. „Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin”  Zn. spr. SCŚ-SO.271.01.2015.MG

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży Poznań

Dział Kluczowych Klientów w Szczecinie

al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymał największą liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium oceny ofert takimi jak: cena i liczba placówek świadczących obsługę kasową na terenie Miasta Szczecin.

 

 

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

WYKONAWCA

(nazwa, adres firmy)

PUNKTACJA

(liczba przyznanych punktów)

1.

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

 Region Sprzedaży Poznań

Dział Kluczowych Klientów w Szczecinie

al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin

cena – 95 pkt.

liczba placówek świadczących obsługę kasową na terenie Miasta Szczecin – 5 pkt.

razem: 100 pkt.

 

 


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2015/06/17, odpowiedzialny/a: Magdalena Gaj, wprowadził/a: Andrzej Sałaciński, dnia: 2015/06/29 15:21:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Sałaciński 2015/06/29 15:21:19 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/29 15:06:30 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/29 15:03:31 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/23 10:09:02 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/23 10:03:43 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/23 10:00:12 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/23 09:59:14 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/22 15:23:13 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/17 15:19:40 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/17 15:17:26 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/17 14:06:29 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/17 14:03:56 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/17 13:57:52 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/17 13:47:33 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/17 13:44:08 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/17 13:12:18 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/06/17 12:54:29 nowa pozycja