Archiwum zamówień publicznych

Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin

Wartość przetargu: Przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówenia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Szczecin: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin
Numer ogłoszenia: 349515 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, faks 091 4427101.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wypłatę świadczeń średnio 5.000 świadczeniobiorcom miesięcznie w poszczególnych punktach na terenie miasta Szczecin, na kwotę maksymalną 1.500.000 zł miesięcznie po dostarczeniu list wypłat przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy; 2) Terminy przekazywania list wypłat przez Zamawiającego do Wykonawcy, terminy realizacji wypłat przez Wykonawcę oraz terminy awizowania nieodebranych świadczeń będą określone w załączniku do umowy; 3) Zwrot list wypłat do siedziby Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 4) Przelanie kwot niewypłaconych środków na konto Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 5) Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a) Przelanie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na wypłaty; b) Przekazanie list wypłat zawierających co najmniej imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby uprawnionej i kwotę wypłaty. Listy sporządzane będą przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, odrębnie dla każdego punktu wypłat; c) Listy wypłat przekazywane będą do siedziby Wykonawcy zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym załącznik do umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.40.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 pracę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: realizacje wypłat gotówkowych w kwocie miesięcznej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Oferta cenowa zgodnie z rozdz. I SIWZ ; w przypadku oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2/ Odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdz. III pkt 1 siwz); 3/ oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli zamawiający przewiduje udział podwykonawców); 4/ oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz o ilości punktów kasowych na terenie Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem, że wykonawca zapewni obsługę kasową w minimum 17 punktach na terenie Miasta Szczecin na osiedlach wskazanych w przedmiotowym załączniku oraz że w każdym z podanych osiedli musi znajdować się minimum jeden punkt kasowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian umowy, polegających na zmianie lokalizacji i ilości punktów realizacji wypłat, określonych w §2 umowy. Taka zmiana może wystąpić w przypadku, gdy wystąpi znaczące zwiększenie liczby świadczeniobiorców w jednym punkcie kasowym, uniemożliwiające płynną wypłatę świadczeń, powodujące konieczność stworzenia dodatkowego punktu kasowego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiadczenia.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sięSIWZ

Załączniki SIWZ i umowy


Data publikacji: 2011/12/30


Szczecin, dnia 12 stycznia 2012r.

 Zamawiający:

Gmina Miasto Szczecin

Szczecińskie  Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

 71-521 Szczecin

tel. 91/4427100, fax 91/4427101                                                               

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania pn. „Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń  w punktach na terenie miasta Szczecin”  zn. spr.  SCŚ-SO/ŁS/340/04/11

 

 

Numer oferty

WYKONAWCA                                                      (nazwa, adres firmy)

PUNKTACJA                                                        (liczba przyznanych punktów)

1.

 Poczta Polska S.A.

ul. Rakowiecka 26

            00-940 Warszawa

100 pkt.

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), informujemy, że po dokonaniu oceny oferty w postępowaniu na „Realizację wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń  w punktach na terenie miasta Szczecin” Zamawiający dokonał następującego rozstrzygnięcia:

I. Wybór oferty najkorzystniejszej:

W postępowaniu o zamówienie publiczne za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: 

Poczta Polska S.A.

ul. Rakowiecka 26

00-940 Warszawa

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymał największą liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium oceny ofert jakim jest cena.

 

II. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 ustawy Pzp.

 

 

 

 

                                                                                                   

DYREKTOR

Joanna Błachowska-Kurbiel

 

 

 

Informacja o zawarciu umowy:

Szczecin: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin
Numer ogłoszenia: 22761 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 349515 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4427122, 4427144, faks 91 4427101.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja wypłat świadczeń w na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wypłatę świadczeń średnio 5.000 świadczeniobiorcom miesięcznie w poszczególnych punktach na terenie Miasta Szczecin, na kwotę maksymalną 1.500.000 zł miesięcznie po dostarczeniu list wypłat przez Zamawiającego do Wykonawcy; 2) Terminy przekazywania list wypłat przez Zamawiającego do Wykonawcy, terminy realizacji wypłat przez Wykonawcę oraz terminy awizowania nieodebranych świadczeń określone w załączniku do umowy;3) Zwrot list wypłat do siedziby Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 4) Przelanie kwot niewypłaconych środków na konto Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 5) Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a) Przelanie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na wypłaty; b) Przekazanie list wypłat zawierających co najmniej imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby uprawnionej i kwotę wypłaty. Listy sporządzane będą przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, odrębnie dla każdego punktu wypłat; c) Listy wypłat przekazywane będą do siedziby Wykonawcy zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym załącznik do umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.40.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 140250,00
Oferta z najniższą ceną: 140250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140250,00
Waluta: PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2011/12/30, odpowiedzialny/a: Łukasz Strzyżowski, wprowadził/a: Łukasz Strzyżowski, dnia: 2013/10/29 14:52:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Strzyżowski 2013/10/29 14:52:57 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2012/01/29 21:58:03 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2012/01/13 08:53:25 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/12/30 15:00:31 nowa pozycja