Archiwum zamówień publicznych

Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów


Szczecin: Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów.
Numer ogłoszenia: 439668 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, faks 091 4427101.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 230000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 230000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 230000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 230000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi okoliczność, że usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe na rynku jest tylko jeden dostawca uprawniony do świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek zastrzeżonych do 50 g - art. 47 ust. 1 ustawy, którym jest Poczta Polska S.A. Zastrzeżenie to jest zgodne z prawem wspólnotowym, mówiącym, że każde państwo członkowskie może zastrzec na rzecz operatora świadczącego usługi powszechne, wyłączność na świadczenie określonych usług. W związku z powyższym, jeżeli usługi pocztowe są zastrzeżone tylko dla jednego operatora, usługi takie muszą być wyłączone z konkurencji, gdyż żaden inny podmiot gospodarczy nie ma prawa oferować tego rodzaju usług na podobnych warunkach. Zastrzeżenie to powoduje, iż Poczta Polska S.A. posiada faktyczny monopol na świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych o masie do 50g. Biorąc pod uwagę brak prawnych możliwości zaproponowania przez innych operatorów pocztowych cen korzystniejszych niż proponowane przez Pocztę Polską S.A., a także stosując art. 67 ust. 1 pkt 1a) prowadzi to do wniosku, iż zasadne jest udzielenie właśnie Poczcie Polskiej S.A zamówienia z wolnej ręki na świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych o masie do 50 g.


Data publikacji: 2011/12/28

udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2011/12/28, odpowiedzialny/a: Łukasz Strzyżowski, wprowadził/a: Łukasz Strzyżowski, dnia: 2013/10/29 14:53:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Strzyżowski 2013/10/29 14:53:14 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/12/28 19:38:53 nowa pozycja