przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Archiwum zamówień publicznych

Wynik przetargu na Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie


Szczecin: Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 440044 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 377694 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, faks 091 4427101.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje: 1/ Doręczanie przekazów dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, w ilości ok. 1.500 przekazów (w tym nie więcej niż 10 przekazów poza terenem Gminy Miasto Szczecin) i kwocie 250.000,00 zł miesięcznie. 2/ Zapewnienie obsługi kasowej niezrealizowanych przekazów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.12.11.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • InPost Finanse Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, 30-624 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 71820,00

  • Oferta z najniższą ceną: 71820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 101940,00

  • Waluta: PLN.


Data publikacji: 2011/12/28

udostępnił:
Szczecińskie Centrum Świadczeń
wytworzono:
2011/12/28
odpowiedzialny/a:
Łukasz Strzyżowski
wprowadził/a:
Łukasz Strzyżowski
dnia:
2013/10/29 14:54:04
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Strzyżowski 2013/10/29 14:54:04 Informacja
Łukasz Strzyżowski 2011/12/28 20:11:50 Informacja