Zamówienia publiczne

Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń


Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń
Numer ogłoszenia: 167690 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4427122, 4427144, faks 91 4427101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Szczecińskiego Centrum Świadczeń, wymienionych w załączniku nr 2 do siwz - formularz cenowy..

II.1.5)

 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, będą one zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia tj. posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych - zgodnie z art. 6 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1529).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną główną usługę polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 4 miesięcy i o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował minimum 17 placówkami pocztowymi na terenie Miasta Szczecin na osiedlach wskazanych w załączniku nr 5 do siwz oraz że w każdym z podanych osiedli znajduje się minimum 1 placówka pocztowa.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta cenowa, kalkulacja cenowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz; odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz), oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), wykaz placówek pocztowych odbiorczych na terenie miasta Szczecin, którymi dysponuje Wykonawca, uwzględnione w ofercie cenowej w ramach kryterium liczba placówek świadczących usługę pocztową a nie wymienionych w załączniku nr 5 do oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca - 10

IV.2.2)

 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiadczenia.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin pok. nr 31..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Numer ogłoszenia: 176034 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 167690 - 2015 data 07.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4427122, 4427144, fax. 91 4427101.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin pok. nr 31.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin pok. nr 31.


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Zmodyfikowany załącznik nr 2

 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

tel.: 91 44 27 100, faks: 91 44 27 101

Szczecin, dnia 14.07.2015r.

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

SCŚ-SO.270.12.2015.MG

 

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń”.

Nr sprawy:  SCŚ-SO.271.02.2015.MG

 

 

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający ustala nowy termin składania i otwarcia ofert do dnia 22.07.2015 r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 16.07.2015 r. zastępuje się je datą 22.07.2015 r.

 

 

Modyfikacja siwz jest integralną częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

 

 

 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

tel.: 91 44 27 100, faks: 91 44 27 101

Szczecin, dnia 16.07.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

SCŚ-SO.270.16.2015.MG

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń”.

Nr sprawy:  SCŚ-SO.271.02.2015.MG

 

 

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

W załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy do oferty” zapis: Przesyłki firmowe zastępuje się zapisem: Przesyłki.

 

 

Modyfikacja siwz jest integralną częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian


Data publikacji: 2015/07/07

Pytania:

Zmiany SIWZu:


SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. +4891 44 27 100, fax +4891 44 27 101

                                                                                                          Szczecin, 03.08.2015 r.

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dot. postępowania: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń”.

Zn. spr. SCŚ-SO.271.02.2015.MG

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego

i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży Poznań

Dział Kluczowych Klientów

al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

 

Uzasadnienie:Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymał największą liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium oceny ofert takimi jak: cena i liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

WYKONAWCA                                                      (nazwa, adres firmy)

PUNKTACJA                                                        (liczba przyznanych punktów)

1.

InPost S.A. 

ul. Malborska 130

30-624 Kraków

oferta odrzucona

nie podlega ocenie

2.

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego

i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży Poznań

Dział Kluczowych Klientów

al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

cena – 90 pkt.

liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca10 pkt.

razem: 100 pkt.


 

 
 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. +4891 44 27 100, fax +4891 44 27 101

                                                                                                          Szczecin, 06.08.2015 r.

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty, dokonanych w dniu 03.08.2015 r.

 

Dot. postępowania: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń”.

Zn. spr. SCŚ-SO.271.02.2015.MG

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonał ponownej weryfikacji zamówienia w wyniku czego:

 

I. Unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 03.08. 2015 r. ).

 

Uzasadnienie:

Zamawiający dokonał ponownej samo weryfikacji postępowania i w toku wyjaśniającym ustalił, że informacja z dnia 03.08.2015 r. podlega unieważnieniu, gdyż konieczne są ponowne czynności dotyczące wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty (oferta złożona przez InPost S.A.).

W konsekwencji wykluczenia Wykonawcy InPost S.A. za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez Pocztę Polską S.A. W związku z unieważnieniem czynności wykluczenia niezbędne jest powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

W związku z tym, iż należało uznać czynność wykluczenia wykonawcy InPost S.A. oraz odrzucenie oferty za błędne należy dokonać powtórzenia czynności badania ofert.

O ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawcy zostaną poinformowani odrębnym pismem.

 

II. Unieważnia postanowienie o wykluczeniu Wykonawcy InPost S.A. i odrzuceniu oferty oraz unieważnia czynności wezwania do uzupełnienia oferty.

 

Uzasadnienie:

W ofercie złożonej przez wykluczonego Wykonawcę InPost S.A. nie zostały złożone dokumenty  na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub złożone zostały dokumenty zawierające błędy, w szczególności:Wykonawca nie wykazał, że  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział V pkt. 3 pdpk 3 postawił warunek, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia, że warunek zostanie uznany za spełniony, wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował minimum 17 placówkami pocztowymi na terenie Miasta Szczecin na osiedlach wskazanych w załączniku nr 5 do siwz oraz że w każdym z podanych osiedli znajduje się minimum 1 placówka pocztowa.

Wykonawca w złożonej ofercie wykazał, że dysponuję 15 placówkami pocztowymi a w przypadku dwóch lokalizacji będzie dysponował w dniu podpisania umowy. Do oferty nie zostało dołączone zobowiązanie zgodnie z treścią SIWZ cyt. „ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia”

Zamawiający pismem z dnia 27.07.2015 r. znak: SCŚ-SO.270.22.2015.MG wezwał Wykonawcę InPost S.A. do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 30.07.2015 r. do godz. 10.00. Zgodnie z wezwaniem Wykonawca miał przesłać dokumenty faksem lub drogą elektroniczną a następnie przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego. Powyższy zapis jest niezgodny z § 7 ust. 1 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., poz. 231 ze zm.). Dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W związku z powyższym należy uznać czynność Zamawiającego za nieprawidłową i dokonać unieważnienia wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty. O ponownym wezwaniu do uzupełnia dokumentów Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

 

 

Ponowny wybór:

 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. +4891 44 27 100, fax +4891 44 27 101

                                                                                                         Szczecin, 17.08.2015 r.

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Informacja o wyborze oferty

 

Dot. postępowania: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń”.

Zn. spr. SCŚ-SO.271.02.2015.MG

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego

i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży Poznań

Dział Kluczowych Klientów

al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

 

Uzasadnienie:Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymał największą liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium oceny ofert takimi jak: cena i liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert

 

Numer oferty

WYKONAWCA                                                      (nazwa, adres firmy)

PUNKTACJA                                                        (liczba przyznanych punktów)

1.

InPost S.A.                                                  ul. Malborska 130                                       30-624 Kraków

oferta odrzucona

nie podlega ocenie

2.

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego

i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży Poznań

Dział Kluczowych Klientów

al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

cena – 90 pkt.

liczba placówek pocztowych odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca10 pkt.

razem: 100 pkt.

 

 

 


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2015/07/07, odpowiedzialny/a: Magdalena Gaj, wprowadził/a: Andrzej Sałaciński, dnia: 2015/08/17 15:32:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Sałaciński 2015/08/17 15:32:11 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/08/07 08:11:25 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/08/03 14:43:46 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/07/17 08:10:30 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/07/16 13:59:49 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/07/16 08:57:34 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/07/14 15:31:08 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2015/07/07 10:56:44 nowa pozycja