przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

Tytuł:Zakup i dostawa tonerów do drukarek
Wartość przetargu:mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
Data publikacji:2009/12/11

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Gmina Miasto Szczecin
Szczecińskie Centrum Świadczeń
71 – 521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Kadłubka 12
www.swiadczenia.szczecin.pl
 
 
Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/09/09           
 
Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Zakup i dostawę tonerów do drukarek”.
 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
 
Nazwa (firma) TORIS – EKSPRES Twarowski i Spółka s.j.
Siedziba i adres               ul. Starkiewicza 1a, 70-012 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie
z kryterium oceny ofert (cena).
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba uzyskanych punktów
(kryterium 100% cena)
2.
EUROOFFICE Sp. z o.o.
ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin
87,19 pkt
3.
EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna
ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński
60,99 pkt
4.
TORIS – EKSPRES Twarowski i Spółka s.j.
ul. Starkiewicza 1a, 70-012 Szczecin
100,00 pkt

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych