przejdź do treści

Ochrona danych osobowych


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 – zwane RODO.

Tekst obowiązującego Rozporządzenia RODO: https://uodo.gov.pl/pl/132/224

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych
 (Wnioskodawcy)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej RODO, informuję o obowiązku informacyjnym w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń:

 1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest:

Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-5211 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl, tel. (91) 44-27-122 

 1. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu:

realizacji zadań statutowych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, zgodnie z Pani/Pana wnioskiem/pismem.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń. 

 1. Obowiązek podania danych:

Szczecińskie Centrum Świadczeń przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi:

Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją zadań przez Administratora – może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych:

Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy oraz innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Pozostałe postanowienia:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Pouczenie:
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

Dyrektor
Jacek KudelskiDokumenty:
1. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych (Pracownicy SCŚ)
2. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych (Kandydaci do pracy w SCŚ)
3. Informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym przez Szczecińskie Centrum Świadczeń


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem