Ochrona danych osobowych


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm. – zwane rozporządzeniem RODO.

Tekst rozporządzenia RODO znajduje się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/404

Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe:
Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel.  (91) 44-27-122, fax: (91) 44-27-101
e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
(Interesanci)

Zgodnie z art. 13, art. 14, art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm., zwanego dalej RODO, Administrator informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń,
  ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin,
  tel. (91) 44-27-100, fax: (91) 44-27-101,
  e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl,
  Informacja: tel. (91) 44-27-148
 • 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Szczecińskim Centrum Świadczeń:
  Szczecińskie Centrum Świadczeń
  Inspektor Ochrony Danych
  ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin,
  tel. (91) 44-27-122, fax: (91) 44-27-101,
  e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl
 • 3. Cel przetwarzania danych osobowych:
  Realizacja zadań, wynikających z przepisów prawa wskazanych w Statucie jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń.
 • 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO
  - przepisy Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń.
 • 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) podmioty, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń, co najmniej 5 lat od roku następnego, po roku w którym dana sprawa była prowadzona.
 • 7. Obowiązek podania danych:
  Szczecińskie Centrum Świadczeń przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych.
 • 8. Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi:
  Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją zadań statutowych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń – może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 • 9. Źródło pochodzenia danych osobowych:
  Dane osobowe pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich oraz innych instytucji (organów) publicznych na potrzeby realizacji zadań statutowych (prowadzonych spraw) przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.
 • 10. Pozostałe postanowienia:
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą profilowane.
 • 11. Pouczenie:
  1. Osoba, której dane dotyczą ma:
  a) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO,
  b) prawo sprostowania danych – art. 16 RODO,
  c) prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
  e) prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.Dokumenty:
1. SCS - Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy
2. SCS - Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
3. SCS - Klauzula informacyjna - pracownicy SCŚ
4. SCS - Klauzula informacyjna - skargi i wnioski
5. SCS - Klauzula informacyjna - CIR


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2018/06/07, odpowiedzialny/a: Wojciech Olejarz, wprowadził/a: Artur Jakimiuk, dnia: 2022/02/07 22:25:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Artur Jakimiuk 2022/02/07 22:25:38 modyfikacja wartości
Artur Jakimiuk 2021/07/05 12:21:39 modyfikacja wartości
Artur Jakimiuk 2021/07/05 12:21:04 modyfikacja wartości
Artur Jakimiuk 2020/07/03 07:56:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/07/01 11:46:14 modyfikacja wartości
Artur Jakimiuk 2020/07/01 10:16:33 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/07/02 15:07:43 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/07/02 14:55:59 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/06/07 11:11:06 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/06/07 11:10:16 nowa pozycja