Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne


Wymagane wnioski i formularze:

A. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 2. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 3. Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń

 4. Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

 5. Oświadczenie o urlopie wychowawczym

 6. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 7. Wzór prawidłowo wypełnionego oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 8. Wzór prawidłowo wypełnionego oświadczenia niezbędnego dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń

A.1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 2. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 3. Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń

 4. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

B. Świadczenia pielęgnacyjne:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 2. Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń

 3. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

 4. Zgłoszenie danych o członkach rodziny uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego

 5. Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych ZUS RP-6

 6. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

C. Specjalny zasiłek opiekuńczy:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 2. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 3. Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń

 4. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 5. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

 6. Zgłoszenie danych o członkach rodziny uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego

 7. Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych ZUS RP-6

D. Zasiłek pielęgnacyjny:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 2. Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń

 3. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

E. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 2. Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń

 3. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

F. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna (jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt TK akt K27/13)

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

 

 


Dokumenty dodatkowe:

 1. Formularz rachunku bankowego
 2. Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych/wychowawczych

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Zasiłek rodzinny

Jest podstawowym rodzajem świadczeń rodzinnych. Wiąże się z posiadaniem i wychowywaniem dzieci. Zasady jego przyznawania regulują: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2015 r. poz.1238)

 

Wysokość zasiłku rodzinnego od 01.11.2015r. wynosi miesięcznie:
1) 95,00 na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia
kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 . W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 .

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Prawo do zasiłku zależy od spełnienia kryteriów dotyczących:

· wysokości dochodu na osobę w rodzinie,

· wieku dziecka,

· pobierania przez dziecko nauki,

· orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego)

· posiadania wyroku sądowego orzekającego alimenty dla dziecka (w przypadku, gdy o zasiłek występuje rodzic samotnie wychowujący dziecko).

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku, a także prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 . W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 .

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego brane pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu.

Rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko

W przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się powiększonego o uzyskany dochód.
Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakończeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W przypadku utraty dochodu prawo do świadczeń ustala się na wniosek osoby uprawnionej na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód.
Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
- wyrejestrowaniem lub zawieszeniem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

-utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego , przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z treścią obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 22.09.2017 r. dochód ten w 2016 r. wyniósł 2577, tj. 214,75 miesięcznie. Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na powyżej wymienionych zasadach, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

W przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych to:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
-inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, ulga na dzieci).

Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z WNIOSKIEM O SWIADCZENIA RODZINNE:

- kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),

- zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy egzekucja alimentów jest skuteczna

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 .

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:
1) matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod opieka potwierdza się zaświadczeniem lekarskim .

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

- zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

- postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka, jeżeli osoba ubiega się o przysposobienie

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 miesięcznie bez względu na liczbę dzieci pozostających pod opieką.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:
- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
oraz gdy
- dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej;
- w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

- oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

- kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka,

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

- kopia odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego

 

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 miesięcznie.

Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca sie dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:
1) 90,00 na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 110,00 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:
-matce lub ojcu dziecka;
-opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także
-osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)
na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 miesięcznie na dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) lub osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

- oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 na jedno dziecko.

Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Przysługuje ona matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00

Zapomoga przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod opieka potwierdza się zaświadczeniem lekarskim .

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PRZYZNAIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA:

 

- zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

- postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka, jeżeli osoba ubiega się o przysposobienie

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie nieuprawnionej do zasiłku macierzyńskiego, uposażenia na warunkach zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego wypłacanego np. przez ZUS.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł/m-c przysługuje przez okres:

- 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

- 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

- 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

- 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 

Do wniosku o ustalenie prawa o świadczenie rodzicielskiego dołączyć należy:

- oświadczenie o: niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem, oświadczenie że w związku z opieką nad dzieckiem nie jest ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna

 

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 miesięcznie, a od 01.11.2019 - 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:

- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, niepełnosprawność ta powstała przed 21 rokiem życia albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny

 

Świadczenie pielęgnacyjne

O ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego mogą ubiegać się:

 1. matka albo ojciec,

 2. opiekun faktyczny dziecka,

 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

- nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia

4. inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że:

- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma osób, o których mowa wyżej tj. matki, ojca, opiekuna faktycznego lub osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2018 r. przysługuje w wysokości 1477 zł miesięcznie.


Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie przysługuje, jeżeli:

1. Osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalnorentowego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

3. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

4. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

5. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 


Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

PODSTAWOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z WNIOSKIEM O SWIADCYENIE PIELĘGNACYJNE:

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawdności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o konieczności:

- stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

- stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

 

Dokumenty niezbędne do objęcia ubezpieczeniem społecznym :
1. W przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie po raz pierwszy:
- kserokopie wszystkich świadectw pracy
- w przypadku posiadania decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego na dzień 01.01.1999 r. kserokopię w/w decyzji oraz kserokopie wszystkich świadectw pracy po 01.01.1999 r.
- zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składki emerytalno-rentowej od umowy zlecenia
- zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składki emerytalno-rentowej za okres prowadzenia działalności gospodarczej
-zaświadczenie z PUP o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przed 1999 r.
-zaświadczenie z MOPR o okresach pobierania zasiłku stałego (jeżeli był pobierany przed 30-04-2004 r.)
- zaświadczenie z wyższej uczelni potwierdzające fakt ukończenia studiów, okres ich trwania, datę obrony pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej i programowy wymiar studiów(liczba semestrów)
- wypełniony druk ZUS Rp-6 (do pobrania razem z wnioskiem w siedzibie SCŚ lub na stronie internetowej SCŚ)


2.W przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie po raz kolejny:
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie, w przypadku podjęcia pracy w okrasie nie pobierania świadczenia

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU ORYGINAŁY DOKUMENTÓW DO WGLĄDU

 

Podczas weryfikacji wniosków pracownik może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

O ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego mogą ubiegać się:

1. matka albo ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała w wieku 18 – 25 lat i osoba ta nie kontynuowała w tym czasie nauki w szkole lub w szkole wyższej

2. osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

3. osoby, których łączny dochód rodziny (rodzina osoby sprawującej opiekę i osoby wymagającej opieki) w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust 2 (dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764zł).

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z WNIOSKIEM O SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

2. Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa

Dokumenty niezbędne do objęcia ubezpieczeniem społecznym :
1. W przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie po raz pierwszy:
- kserokopie wszystkich świadectw pracy
- w przypadku posiadania decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego na dzień 01.01.1999 r. kserokopię w/w decyzji oraz kserokopie wszystkich świadectw pracy po 01.01.1999 r.
- zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składki emerytalno-rentowej od umowy zlecenia
- zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składki emerytalno-rentowej za okres prowadzenia działalności gospodarczej
-zaświadczenie z PUP o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przed 1999 r.
-zaświadczenie z MOPR o okresach pobierania zasiłku stałego (jeżeli był pobierany przed 30-04-2004 r.)
- zaświadczenie z wyższej uczelni potwierdzające fakt ukończenia studiów, okres ich trwania, datę obrony pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej i programowy wymiar studiów(liczba semestrów)
- wypełniony druk ZUS Rp-6 (do pobrania razem z wnioskiem w siedzibie SCŚ lub na stronie internetowej SCŚ)


2.W przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie po raz kolejny:
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie, w przypadku podjęcia pracy w okrasie nie pobierania świadczenia

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU ORYGINAŁY DOKUMENTÓW DO WGLĄDU

 

Podczas weryfikacji wniosków pracownik może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów

 

Poniżej zamieszczony jest link do ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952)


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2009/07/28, odpowiedzialny/a: Jolanta Haraburda, wprowadził/a: Artur Jakimiuk, dnia: 2019/05/29 12:16:41
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Artur Jakimiuk  2019/05/29 12:16:41  modyfikacja wartości 
Artur Jakimiuk  2019/05/29 12:12:00  modyfikacja wartości 
Grzegorz Twardowski  2017/04/20 13:04:41  modyfikacja wartości 
Tomasz Sych  2017/02/13 09:37:57  modyfikacja wartości 
Tomasz Sych  2017/02/13 09:36:43  modyfikacja wartości 
Tomasz Sych  2017/02/13 08:49:53  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2015/02/24 07:44:12  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2015/02/24 07:42:07  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2014/01/02 10:10:09  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2014/01/02 10:09:38  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2012/09/28 13:00:12  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2010/09/01 09:01:58  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2010/06/07 11:23:26  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2010/05/10 15:25:24  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2010/04/16 08:08:26  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2010/04/16 08:05:23  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2010/04/15 14:35:34  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2009/12/14 12:37:00  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2009/12/07 10:50:41  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2009/12/04 15:15:40  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2009/12/04 15:04:12  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2009/12/04 14:59:20  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/09/04 12:46:25  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/28 10:49:13  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/28 10:48:23  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/28 10:38:41  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/28 10:37:52  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/14 13:59:37  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/14 13:43:54  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/14 13:35:46  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/14 13:30:30  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/14 13:16:22  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/14 13:14:11  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/14 13:12:25  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/08/14 13:09:24  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/07/28 09:04:17  nowa pozycja