przejdź do treści

Dodatki energetyczne


Wymagane wnioski i formularze:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatkówenergetycznych zajmuje się aktualnie Referat Dodatków Mieszkaniowych Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środkówpublicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkachmieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwemenergetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,22 zł / miesiąc;

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,58 zł / miesiąc;

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł / miesiąc.

 

Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy określi ten sam minister w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

 

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

· złożyć stosowny wniosek,

· mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

· być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

· zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego?

 

Mieszkańcy lewobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie dodatku energetycznego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kadłubka 12 (tel. 91 44 27 100, 91 44 27 148) w godzinach od 7:30 do 16:00. Natomiast mieszkańcy prawobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie dodatku energetycznego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Rydla 39/40 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem