Bon Opiekuńczy

Bon Opiekuńczy


ZASADY PRZYZNAWANIA BONU OPIEKUŃCZEGO

 

Bon Opiekuńczy przysługuje

·         Rodzinom posiadającym Szczecińską Kartę Rodzinną.

·         Rodzicom mającym na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, w tym co najmniej jedno dziecko w wieku od 13 do ukończenia 36 miesiąca życia, a starsze dziecko nie ukończyło 18 lat, bądź 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki lub pełnoletnie dziecko jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

·         Rodzicom pracującym, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Szczecinie, z których żaden nie przebywa na urlopie wychowawczym.

·         Gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia - świadczenie na zapewnienie opieki nad dzieckiem przyznawane jest na okres 3 miesięcy, w ciągu których rodzic powinien podjąć pracę zarobkową.

·         Dopuszcza się sytuację, w której jeden z rodziców nie jest zatrudniony z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które powodują utrudnienia w zabezpieczeniu opieki nad dzieckiem.

·         Rodzicom rezygnującym z miejsca i/lub ubiegania się o miejsce w żłobkach miejskich oraz miejsc w żłobkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

·         Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia wynosi 1922 zł netto na jednego członka rodziny.

 

Bon Opiekuńczy przysługuje również:

 W sytuacji, gdy jeden z rodziców lub oboje rodzice nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:

·         ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem

·         kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia  im sprawowanie opieki nad dzieckiem;

·         wykonywania aktywności sportowej i pobierania z tego tytułu stypendium sportowego;

·         brania udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej.

 

Bon opiekuńczy nie przysługuje Rodzicom, jeżeli:

·         Nie sprawują osobistej opieki nad dzieckiem lub dziecko korzysta z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin albo w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego objętego dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

·         Korzystają z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2015 r., poz. 149 ze zm.) lub z innych źródeł.

 

Bon opiekuńczy” przysługuje na okres:

 od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu opiekuńczego l

lub na okres:

  • 3 miesięcy w przypadku, gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • dłuższy niż 3 miesiące - obejmujący czas udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym
  • dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej,
  • pobytu w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym
  • ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub na przewidywany okres choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki na dzieckiem,
  • trwania nauki, nie dłużej jednak niż na czas trwania roku szkolnego lub akademickiego,
  • przyznania stypendium sportowego – jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia.

Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez rodziców w trakcie pobierania Bonu opiekuńczego nie powoduje utraty prawa do Bonu opiekuńczego przez okres trzech miesięcy, licząc od dnia ustania zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej.

 W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy niż od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, Bon opiekuńczy zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.

 Bon Opiekuńczy przekazywany będzie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

 

 

Do wniosku o przyznanie Bonu Opiekuńczego dołączyć należy następujące dokumenty:

 

- oświadczenie o posiadaniu aktywnych Szczecińskich Kart Rodzinnych przez wszystkich wymienionych we wniosku członków rodziny;

- oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego we właściwym terytorialnie dla Gminy Miasto Szczecin Urzędzie Skarbowym;

- oświadczenie potwierdzające, że dziecko, na którego częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki będzie przyznany Bon Opiekuńczy nie będzie w okresie pobierania tego świadczenia oczekiwać na miejsce w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin i nie zostanie umieszczone w takim żłobku lub w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna, w ramach miejsc o obniżonej odpłatności w związku z dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin;

- w przypadku zatrudnienia niani - kopię zawartej z nianią umowy uaktywniającej i dokumentów potwierdzających odprowadzanie przez rodziców składek ZUS za nianię oraz zgłoszenie przez rodzica niani do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS - zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457);

- w przypadku umieszczenia dziecka w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym albo sprawowania opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna w ramach miejsc niepodlegających dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasto Szczecin - podpisaną umowę na świadczenie opieki nad dzieckiem oraz zaświadczenie wystawione przez podmiot świadczący opiekę nad dzieckiem o nieotrzymywaniu lub wysokości otrzymywanego dofinansowania na dziecko (lub miejsce dla dziecka) ze źródeł finansowych innych niż Gmina Miasto Szczecin;

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie rodziców lub wykonywanie przez nich innej pracy zarobkowej i nie przebywanie przez nich na urlopie wychowawczym

- w sytuacji, w której rodzice nie są zatrudnieni z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem - zaświadczenie potwierdzające potrzebę udzielenia wsparcia w opiece nad dzieckiem z uwagi na stan zdrowia rodzica (w przypadku podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaświadczenie wydaje MOPR, w pozostałych przypadkach za-świadczenie lekarza pod opieką którego pozostaje rodzic), a w przypadku stwierdzonej niepełnosprawności - kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność;

- w sytuacji, gdy rodzice nie są zatrudnieni z powodu kontynuowania nauki w systemie dziennym, co utrudnia sprawowanie opieki nad dzieckiem - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym w roku szkolnym lub akademickim właściwym dla okresu, na który przyznawane jest świadczenie;

- w sytuacji, w której jeden z rodziców przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym - zaświadczenie z właściwej jednostki penitencjarnej potwierdzającej przewidywany okres pobytu w tej jednostce;

- w sytuacji udziału rodziców w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty, w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej - zaświadczenie z podmiotu organizującego tą formę potwierdzające uczestnictwo i okres udziału rodzica;

- w sytuacji, gdy o Bon Opiekuńczy ubiega się osoba samotnie wychowująca dziecko - odpowiednio:

a) dokument potwierdzający prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji,

b) odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, a w przypadku, gdy rodzic jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,

c) w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie Bonu Opiekuńczego lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przy-jęciu zgłoszenia zaginięcia, przy czym ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka lub zaginionego rodzica dziecka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego zaginionego;

- oświadczenie o braku możliwości skorzystania z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.);

- oświadczenie o nie korzystaniu z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł niż wskazane w pkt 11 lub o wysokości refundacji i okresie jej otrzymywania;

- w przypadku, gdy wniosek o Bon Opiekuńczy dotyczy dziecka, które ukończyło 36 miesiąc życia i nadal pozostaje umieszczone w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, pod opieką niani bądź opiekuna dziennego - oświadczenie rodzica o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym, w sytuacji, gdy o przyznanie Bonu Opiekuńczego ubiega się opiekun prawny dziecka - dokument potwierdzający orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;

- w sytuacji, gdy o przyznanie Bonu Opiekuńczego ubiega się osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej lub rodziny zastępczej niezawodowej - oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy;

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób uprawnionych, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy, albo wniosek o wydanie za-świadczenia z właściwego dla Gminy Miasto Szczecin urzędu skarbowego,

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy,

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy,

d) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy,

e) w przypadku rodziców ubiegających się o nie wliczanie do dochodów kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,

f) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem - dokumenty potwierdzające wysokość faktycznie otrzymywanych alimentów lub oświadczenie o nieotrzymywaniu alimentów,

g) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

h) oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu przez członka rodziny lub osobę samotnie wychowującą dziecko − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który zostanie przyznany Bon Opiekuńczy, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia,

i) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za pierwszy pełny miesiąc zatrudnienia − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który zostanie przyznany Bon Opiekuńczy, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia;

- oświadczenie rodzica o zobowiązaniu do niezwłocznego poinformowania Szczecińskie Centrum Świadczeń o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, uzyskaniu dochodu, o zaprzestaniu lub o zmianie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, zmianie podmiotu sprawującego opiekę nad dzieckiem lub innych zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do Bonu Opiekuńczego;

- oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na sprawowanie przez Szczecińskie Centrum Świadczeń kontroli w zakresie spełniania warunków oraz zgodności wykorzystania Bonu Opiekuńczego z uchwałą pod rygorem wstrzymania prawa do Bonu Opiekuńczego w razie odmowy poddania się tej kontroli;

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do Bonu Opiekuńczego wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny lub jej członków.


2017/04/20
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2017/04/20, odpowiedzialny/a: Jolanta Haraburda, wprowadził/a: Grzegorz Twardowski, dnia: 2017/04/20 13:38:28
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Twardowski  2017/04/20 13:38:28  nowa pozycja