Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus


Infolinie programu:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tel.22 529 06 68

 

Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

 


 

Wymagane wnioski i formularze:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  2. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

  3. Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych/wychowawczych


 

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. lub 1200,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2014 z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu.

 

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołączyć należy (podstawowe dokumenty):

  • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

W przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

 

Punkty przyjęć wniosków:

- ul. Kadłubka 12 – czynne 7³º - 16ºº

- ul. Rydla 38 – czynne. 8ºº - 16ºº

- ul. Klonowica 1A - czynne 7³º - 16ºº

 

Wnioski można przesłać:

- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

- za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi.


Poniżej zamieszczony jest link do ustawy:

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci


Informator "Rodzina 500 plus"


2017/04/20
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2017/04/20, odpowiedzialny/a: Jolanta Haraburda, wprowadził/a: Sławomir Konarski, dnia: 2020/06/01 08:41:51
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Konarski  2020/06/01 08:41:51  modyfikacja wartości 
Artur Jakimiuk  2019/05/31 10:57:18  modyfikacja wartości 
Artur Jakimiuk  2019/05/29 12:45:03  modyfikacja wartości 
Grzegorz Twardowski  2017/04/20 13:41:29  nowa pozycja