Archiwum zamówień publicznych

Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

Wartość przetargu: Przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówenia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Szczecin: Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 377694 - 2011; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, faks 091 4427101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64121100-1. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Doręczanie przekazów dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, w ilości około 1.500 przekazów (w tym nie więcej niż 10 przekazów poza terenem Gminy Miasto Szczecin) i kwocie 250.000,00 zł miesięcznie. 2) Zapewnienie obsługi kasowej niezrealizowanych przekazów. 3) Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a) Przelanie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na realizację przekazów, b) Przekazanie Zamawiającemu zestawienia przekazów pieniężnych zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, lub pobytu osoby uprawnionej do wypłaty oraz kwotę do wypłaty, adnotację o doręczeniu. c) Kwota świadczenia może być wypłacona wyłącznie adresatowi, z zastrzeżeniem lit. d i e. d) Kwota świadczenia może być wypłacana także osobie posiadającej jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata i potwierdzone przez pracownika Zamawiającego imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątką nagłówkową Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie. W przypadku pobytu w szpitalu jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata musi być potwierdzone przez lekarza jego podpisem i imienną pieczątką oraz pieczęcią szpitala. W przypadku pobytu w areszcie lub odbywania kary pozbawienia wolności jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata musi być potwierdzone przez naczelnika jednostki penitencjarnej. e) Kwota świadczenia może być wypłacona także osobie posiadającej pisemne upoważnienie okresowe udzielone przez adresata na czas określony, nie przekraczający 3 miesięcy i potwierdzone przez pracownika socjalnego Zleceniodawcy imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątka nagłówkową Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie. f) Wykonawca zobowiązany jest doręczyć przekaz adresatowi w ciągu maksymalnie 4 dni od daty otrzymania od zamawiającego zestawienia wypłat i środków pieniężnych na wypłaty. g) W przypadku stwierdzenia nieobecności adresata przekazu Wykonawca pozostawia w skrzynce oddawczej adresata, sporządzone na odpowiednim formularzu, zawiadomienie o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przekaz jest przechowywany. h) W przypadku nie zgłoszenia się adresata po odbiór przekazu placówka kasowa, w której jest on przechowywany zgodnie z lit. g) przekazuje, najpóźniej w siódmym dniu licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia, powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru. Termin odbioru przekazów w placówce kasowej wynosi 14 dni od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia. i) Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatecznego terminu odbioru przekazu o którym mowa w lit. h)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.12.11.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 pracę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: rocznie realizacje wypłat w formie doręczanych przekazów pieniężnych na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 4)Oświadczenie o ilości punktów kasowych na terenie Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zapewni obsługę kasową niezrealizowanych, niedoręczonych przekazów pieniężnych w co najmniej 17 punktach na terenie Miasta Szczecin, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian umowy, polegających na:
a) Zmianie lokalizacji punktów realizacji wypłat, określonych w § 1 ust. 5 umowy. Taka zmiana może nastąpić w przypadku, gdy nastąpi znaczące zwiększenie liczby świadczeniobiorców w jednym punkcie kasowym i zmniejszenie liczby świadczeniobiorców w innym punkcie kasowym, uniemożliwiające płynną wypłatę świadczeń, powodujące konieczność stworzenia dodatkowego punktu kasowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiadczenia.szczecin.pl/BipSCS/chapter_99014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


W ogłoszeniu powyższym ujęto już zmiany na podstawie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia: 377724 - 2011; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 377694 - 2011 data 14.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, fax. 091 4427101.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian umowy, polegających na: a) Zmianie lokalizacji punktów realizacji wypłat, określonych w § 1 ust. 5 umowy. Taka zmiana może nastąpić w przypadku, gdy nastąpi znaczące zwiększenie liczby świadczeniobiorców w jednym punkcie kasowym i zmniejszenie liczby świadczeniobiorców w innym punkcie kasowym, uniemożliwiające płynną wypłatę świadczeń, powodujące konieczność stworzenia dodatkowego punktu kasowego..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
 • W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiadczenia.szczecin.pl/BipSCS/chapter_99014.asp Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 28...
 • W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiadczenia.szczecin.pl/BipSCS/chapter_99014.asp Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 28...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31.


SIWZ

Załącznik nr 1 oferta cenowa

Załącznik nr 2 oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki

Załącznik nr 4 wykaz prac podobnych

Załącznik nr 5 oświadczenie punkty

Załącznik nr 6 wzór umowy (wraz z załącznikami od 1 do 5)


Data publikacji: 2011/11/14

Pytania:


                                                                                                                             Szczecin,  dnia 15 grudnia 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Miasto Szczecin

Szczecińskie  Centrum Świadczeń

71-521 Szczecin

ul. Kadłubka 12

www.swiadczenia.szczecin.pl

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: SCŚ-SO/ŁS/340/01/11

Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie”

Zn. spr. SCŚ-SO/ŁS/340/01/11

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał : 

 

InPost Finanse Sp. z o.o.

ul. Malborska 130

30-624 Kraków

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymał największą liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium oceny ofert jakim jest cena.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

WYKONAWCA (nazwa, adres firmy)

PUNKTACJA (liczba przyznanych punktów)

1.

Poczta Polska S.A.    

Biuro Usług Finansowych

Regionalny Dział Sprzedaży i Koordynacji Usług w Szczecinie

al. Niepodległości 41/42

70-405 Szczecin

95 pkt.

2.

„TRANSMAN” Spółka Jawna

ul. Ogrodowa 2, Mierzyn

72-006 Szczecin

odrzucona

3.

InPost Finanse Sp. z o.o.

ul. Malborska 130

30-624 Kraków

100 pkt.

4.

MULTI sp.o.o.,

ul. Ogrodowa 2

72-006 Mierzyn

odrzucona

 

Z postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający wyklucza Wykonawców:

1. „TRANSMAN” Sp. J.

ul. Ogrodowa 2, Mierzyn

72-006 Szczecin

Uzasadnienie:

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę o nazwie „TRANSMAN” S.J. . na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zgodnie z którym, z postępowania wyklucza się wykonawców , którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie złożonej przez wykluczonego Wykonawcę nie zostały złożone dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu lub złożone zostały dokumenty zawierające błędy. W szczególności:

1/ brak w ofercie oświadczenia o ilości punktów kasowych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5;

2/ brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3/ brak czytelnego podpisu i pieczątki pod potwierdzeniem realizacji umowy (dokument złożony na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie).

Zamawiający pismem z dnia 05.12.2011 roku znak pisma: SCS –SO/ŁS/271/02/11 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 09.12.2011 roku.             Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie i nie dostarczył wymaganych dokumentów.

2. MULTI sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2

72-006 Mierzyn

Uzasadnienie:

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę o nazwie MULTI sp. z o.o. . na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zgodnie z którym, z postępowania wyklucza się wykonawców , którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie złożonej przez wykluczonego Wykonawcę nie zostały złożone dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu lub złożone zostały dokumenty zawierające błędy. W szczególności:

1/ brak w ofercie oświadczenia o ilości punktów kasowych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5;

2/ brak czytelnego podpisu i pieczątki pod potwierdzeniem realizacji umowy (dokument złożony na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie).

Zamawiający pismem z dnia 05.12.2011 roku znak pisma: SCS –SO/ŁS/271/01/11 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 09.12.2011 roku. Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie i nie dostarczył wymaganych dokumentów.

W pkt V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” Zamawiający określił jakie dokumenty Wykonawcy muszą  złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym, że Wykonawcy nie spełnił wymogów określonych w SIWZ, obowiązkiem Zamawiającego jest wykluczenie Wykonawców         o nazwie „TRANSMAN” Sp. J. i „MULTI” sp. z o.o. z postępowania o zamówienie publiczne.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  W związku z powyższym Zamawiający odrzuca oferty wykluczonych Wykonawców.

 

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2011/11/14, odpowiedzialny/a: Łukasz Strzyżowski, wprowadził/a: Łukasz Strzyżowski, dnia: 2013/10/29 14:52:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Strzyżowski 2013/10/29 14:52:35 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/12/15 09:56:16 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/11/14 18:32:25 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/11/14 18:32:09 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/11/14 17:26:38 nowa pozycja