przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm. – zwane rozporządzeniem RODO.

Tekst rozporządzenia RODO znajduje się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/404

Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe:
Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel.  (91) 44-27-122, fax: (91) 44-27-101
e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
(Interesanci)

Zgodnie z art. 13, art. 14, art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm., zwanego dalej RODO, Administrator informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń,
  ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin,
  tel. (91) 44-27-100, fax: (91) 44-27-101,
  e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl,
  Informacja: tel. (91) 44-27-148
 • 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Szczecińskim Centrum Świadczeń:
  Szczecińskie Centrum Świadczeń
  Inspektor Ochrony Danych
  ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin,
  tel. (91) 44-27-122, fax: (91) 44-27-101,
  e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl
 • 3. Cel przetwarzania danych osobowych:
  Realizacja zadań, wynikających z przepisów prawa wskazanych w Statucie jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń.
 • 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO
  - przepisy Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń.
 • 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) podmioty, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń, co najmniej 5 lat od roku następnego, po roku w którym dana sprawa była prowadzona.
 • 7. Obowiązek podania danych:
  Szczecińskie Centrum Świadczeń przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych.
 • 8. Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi:
  Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją zadań statutowych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń – może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 • 9. Źródło pochodzenia danych osobowych:
  Dane osobowe pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich oraz innych instytucji (organów) publicznych na potrzeby realizacji zadań statutowych (prowadzonych spraw) przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.
 • 10. Pozostałe postanowienia:
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą profilowane.
 • 11. Pouczenie:
  1. Osoba, której dane dotyczą ma:
  a) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO,
  b) prawo sprostowania danych – art. 16 RODO,
  c) prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
  e) prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.Dokumenty:
1. SCS - Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy
2. SCS - Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
3. SCS - Klauzula informacyjna - pracownicy SCŚ
4. SCS - Klauzula informacyjna - skargi i wnioski
5. SCS - Klauzula informacyjna - CIR

udostępnił:
Szczecińskie Centrum Świadczeń
wytworzono:
2018/06/07
odpowiedzialny/a:
Wojciech Olejarz
wprowadził/a:
Artur Jakimiuk
dnia:
2022/02/07 22:25:38
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Artur Jakimiuk 2022/02/07 22:25:38 ochrona danych osobowych
Artur Jakimiuk 2021/07/05 12:21:39 ochrona danych osobowych
Artur Jakimiuk 2021/07/05 12:21:04 ochrona danych osobowych
Artur Jakimiuk 2020/07/03 07:56:35 ochrona danych osobowych
Tomasz Czerniawski 2020/07/01 11:46:14 ochrona danych osobowych
Artur Jakimiuk 2020/07/01 10:16:33 ochrona danych osobowych
Grzegorz Twardowski 2018/07/02 15:07:43 ochrona danych osobowych
Grzegorz Twardowski 2018/07/02 14:55:59 ochrona danych osobowych
Grzegorz Twardowski 2018/06/07 11:11:06 ochrona danych osobowych
Grzegorz Twardowski 2018/06/07 11:10:16 ochrona danych osobowych