przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Statut Szczecińskiego Centrum Świadczeń

 
UCHWAŁA NR XXXVI/1002/22

RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i 2054)  Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje:

§ 1. Szczecińskiemu Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIII/693/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń (zmieniona uchwałą nr XXV/742/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

S T A T U T
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTO SZCZECIN
PN. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Szczecińskie Centrum Świadczeń, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Terenem działalności i siedzibą Centrum jest Miasto Szczecin.

§ 3. Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o samorządzie gminnym (2021 r. poz. 1372 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877);
 5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021);
 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.);
 8. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm);
 9. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz.1297, z późn. zm.);
 10. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm);
 11. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm);
 12. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.);
 13. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.);
 14. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
 15. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz.1598);
 16. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);
 17. uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/829/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu;
 18. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.);
 19. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.);
 20. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.);
 21. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności

§ 4. Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie:

 1. świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.);
 2. dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu” wynikającą z art. 15zzzic ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.);
 3. świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.);
 4. zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.);
 5. zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz.1297, z późn. zm.);
 6. świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.);
 7. świadczeń określonych w art. 4 ust. 2, pkt 2 ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
 8. windykacji roszczeń na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.);
 9. wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę tych świadczeń oraz przekazywanie informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych określonych w art. 8b ust. 2, art. 8d ust. 1, art. 24b ust. 2 oraz art. 24c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 10. postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348);
 11. świadczenia „Dobry Start” określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018 r.poz. 1061, z późn. zm.) oraz uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawieustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. 2018 r. poz. 514);
 12. wydawania zaświadczeń na żądanie osoby fizycznej, wynikających z art. 411 ust. 10 g i 10 h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 13. inicjowania, rozpowszechniania oraz wzmacniania miejskiej oferty wsparcia dla rodzin poprzez Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
 14. dodatków osłonowych określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
 15. innych przepisów prawnych, w tym dotyczących działalności Centrum, Zarządzeń Prezydenta Miasta Szczecin.

Rozdział 3.
Organizacja Centrum

§ 5. 1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin.

3. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta.

4. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagane jest odrębne pełnomocnictwo Prezydenta Miasta.

5. Pracą Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

6. Do obowiązków dyrektora Centrum należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych;
 2. organizowanie pracy Centrum;
 3. opracowywanie i realizacja planów finansowych Centrum;
 4. dysponowanie środkami finansowymi Centrum w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa;
 5. zapewnienie organizacji i należytego funkcjonowania kontroli wewnętrznej i audytu;
 6. wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum.

§ 6. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady działania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym zatwierdzanym przez Prezydenta.

2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określa regulamin ustalany przez dyrektora Centrum i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta, za pośrednictwem właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 7. Dyrektor kieruje Centrum poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Centrum.

§ 8. 1. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Stosunki pracownicze w Centrum reguluje Regulamin pracy ustalany zarządzeniem dyrektora.

§ 9. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta oraz jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin zajmującej się sprawami związanymi z polityką społeczną.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin, po uprzedniej akceptacji Skarbnika Miasta oraz zaopiniowaniu przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin.

2. Centrum prowadzi ewidencję księgową oraz sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Centrum sporządza sprawozdanie finansowe oraz odpowiednie rozliczenie z budżetem Miasta.

Rozdział 5.
Gospodarowanie mieniem

§ 11. 1. Mienie Centrum jest własnością Gminy Miasto Szczecin.

2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności, celowości i oszczędności.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. Pracownicy Centrum posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 13. Zmian dokonuje się poprzez zmianę uchwały.

§ 14. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.UCHWAŁA NR XXIII/693/20
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Szczecińskiemu Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/1142/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń (zm. uchwałą nr XLII/1216/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIII/693/20
Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 listopada 2020 r.

S T A T U T
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTO SZCZECIN
PN. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Szczecińskie Centrum Świadczeń, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Terenem działalności i siedzibą Centrum jest Miasto Szczecin.

§ 3. Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111);
 4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm. );
 5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.);
 8. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn zm.);
 9. ustawy z dnia 4-kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297, z późn. zm.);
 10. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
 11. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.);
 12. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407);
 13. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.);
 14. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz.1329);
 15. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz.1598);
 16. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348);
 17. uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/829/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu.
 18. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.);
 19. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Przedmiot działalności

§ 4. Centrum realizuje zadania w zakresie:

 1. świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111);
 2. dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133z późn. zm.);
 3. świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.);
 4. zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.);
 5. zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297, z późn. zm.);
 6. świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407);
 7. świadczeń określonych w art. 4 ust. 2, pkt 2 ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz.1329);
 8. windykacji roszczeń na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.);
 9. wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę tych świadczeń oraz przekazywanie informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych określonych w art. 8b ust. 2, art. 8d ust. 1, art. 24b ust. 2 oraz art. 24c ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz.1598);
 10. postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348);
 11. świadczenia „Dobry Start” określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.) oraz uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. 2018 r. poz. 514);
 12. wydawania zaświadczeń na żądanie osoby fizycznej, wynikających z art. 411 ust. 10 g i 10 h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 13. inicjowania, rozpowszechniania oraz wzmacniania miejskiej oferty wsparcia dla rodzin poprzez Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Rozdział 3.
Organizacja

§ 5. 1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin.

3. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta.

4. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagane jest odrębne pełnomocnictwo Prezydenta Miasta.

5. Pracą Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

6. Do obowiązków dyrektora Centrum należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych;
 2. organizowanie pracy Centrum;
 3. opracowywanie i realizacja planów finansowych Centrum;
 4. dysponowanie środkami finansowymi Centrum w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa;
 5. zapewnienie organizacji i należytego funkcjonowania kontroli wewnętrznej i audytu;
 6. wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum.

§ 6. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady działania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym zatwierdzanym przez Prezydenta.

2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określa regulamin ustalany przez dyrektora Centrum i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta, za pośrednictwem właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 7. Dyrektor kieruje Centrum poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Centrum.

§ 8. 1. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Stosunki pracownicze w Centrum reguluje Regulamin pracy ustalany zarządzeniem dyrektora.

§ 9. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta oraz jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin zajmującej się sprawami związanymi z polityką społeczną.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin, po uprzedniej akceptacji Skarbnika Miasta oraz zaopiniowaniu przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin.

2. Centrum prowadzi ewidencję księgową oraz sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Centrum sporządza sprawozdanie finansowe oraz odpowiednie rozliczenie z budżetem Miasta.

Rozdział 5.
Gospodarowanie mieniem

§ 11. 1. Mienie Centrum jest własnością Gminy Miasto Szczecin.

2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności, celowości i oszczędności.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. Pracownicy Centrum posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 13. Zmian dokonuje się poprzez zmianę uchwały.

§ 14. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 


Załącznik do uchwały Nr XXXIX/1142/18

Rady Miasta Szczecin

z dnia 27 marca 2018 r.

 


S T A T U T
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTO SZCZECIN
PN. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Szczecińskie Centrum Świadczeń, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

§ 2. Terenem działalności i siedzibą Centrum jest Miasto Szczecin.

 

§ 3. Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie:

1)         ustawy z dnia  8  marca  2004  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz. 46 z późn. zm.);

2)         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  z późn. zm.);

3)         ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.);

4)         ustawy z dnia  7  września  2007  r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z późn. zm. );

5)          ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.);

6)          ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,  z późn. zm.);

7)          ustawy   z    dnia    13    października    1998    r.    o    systemie    ubezpieczeń  społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.);

8)          ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn zm.);

9)          ustawy z dnia  4  kwietnia  2014  r.  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.);

10)        ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.);

11)           ustawy    z    dnia    14    czerwca    1960    r.    Kodeks    postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.);

12)           ustawy  z  dnia  11  lutego  2016  r.  o   pomocy  państwa   w   wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.);

13)           ustawy z dnia 17 czerwca  1966  r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.);

14)           ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o  wsparciu  kobiet  w  ciąży i  rodzin  „Za  życiem” (Dz. U.     z 2016 r. poz.1860);

15)           ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz.1187, z późn. zm.);

16)           ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, 2161); 17)   uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/829/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu.

Rozdział 2.

Przedmiot działalności

 

§ 4. Centrum realizuje zadania w zakresie:

1)      świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.);

2)      dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.);

3)      świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia  7  września  2007  r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z późn. zm.);

4)      zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z  dnia  10  kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);

5)      zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.);

6)      świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.),

7)      świadczeń określonych w art. 4 ust. 2, pkt 2 ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. , poz.1860);

8)      windykacji roszczeń na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.);

9)      wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę tych świadczeń oraz przekazywanie informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych określonych w art. 8b ust. 2, art. 8d ust. 1, art. 24b ust. 2 oraz art. 24c ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.);

10)  postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, 2161).

 

Rozdział 3.

Organizacja

§ 5. 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

2.  Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin.

3.  Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta.

4.  Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagane jest odrębne pełnomocnictwo Prezydenta Miasta.

5.  Pracą Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

6.  Do obowiązków dyrektora Centrum należy w szczególności:

1)  reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych; 2) organizowanie pracy Centrum;

3)  opracowywanie i realizacja planów finansowych Centrum;

4)  dysponowanie środkami finansowymi Centrum w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa; 5) zapewnienie organizacji i należytego funkcjonowania kontroli wewnętrznej i audytu; 6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum.

 

§ 6. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady działania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa             dyrektor          w         regulaminie     organizacyjnym          zatwierdzanym           przez   Prezydenta. 2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określa regulamin ustalany przez dyrektora Centrum i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta, za pośrednictwem właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta.

 

§ 7. Dyrektor kieruje Centrum poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Centrum.

 

§ 8. 1. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. 2.Stosunki pracownicze w Centrum reguluje Regulamin pracy ustalany zarządzeniem dyrektora.

 

§ 9. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent  Miasta  Szczecin za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta oraz jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin zajmującej się sprawami związanymi z polityką społeczną.

 

 

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin, po uprzedniej akceptacji Skarbnika Miasta oraz zaopiniowaniu przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin.

2.        Centrum  prowadzi   ewidencję   księgową   oraz   sprawozdawczość   finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.        Centrum sporządza sprawozdanie finansowe oraz odpowiednie rozliczenie z budżetem Miasta.

 

 

Rozdział 5.

Gospodarowanie mieniem

§ 11. 1. Mienie Centrum jest własnością Gminy Miasto Szczecin.

         2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

 

 

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

 

§ 12. Pracownicy Centrum posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.

 

§ 13. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

 

§ 14. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/650/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

S T A T U T JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTO SZCZECIN
PN. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Szczecińskie Centrum Świadczeń, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Terenem działalności i siedzibą Centrum jest Miasto Szczecin.

§ 3. Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie:
1)    ustawy z dnia  8  marca  2004  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz. 446 z późn. zm.);
2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
3)    ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.);
4)    ustawy z dnia  7  września  2007  r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z późn. zm. );
5)    ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.);
6)    ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);
7)    ustawy   z    dnia    13    października    1998    r.    o    systemie    ubezpieczeń    społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.);
8)    ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn zm.);
9)    ustawy z dnia  4  kwietnia  2014  r.  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.);
10)    ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)
11)    ustawy    z    dnia    14    czerwca    1960    r.    Kodeks    postępowania    administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.);
12)    ustawy  z  dnia  11  lutego  2016  r.  o   pomocy  państwa   w   wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.);
13)    ustawy z dnia 17 czerwca  1966  r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.),
14)    ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o  wsparciu  kobiet  w  ciąży i  rodzin  „Za  życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860)
15)    Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/829/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności


§ 4. Centrum realizuje zadania w zakresie:
1)    świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.);
2)    dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.);
3)    świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia  7  września  2007  r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z późn. zm.);
4)    zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z  dnia  10  kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);
5)    zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.);
6)    świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.),
7)    świadczeń określonych w art. 4 ust. 2, pkt 2 ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. , poz.1860)
8)    windykacji roszczeń na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.),

Rozdział 3.
Organizacja

§ 5. 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2.    Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin.
3.    Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta.
4.    Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagane jest odrębne pełnomocnictwo Prezydenta Miasta.
5.    Pracą Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
6.    Do obowiązków dyrektora Centrum należy w szczególności:
1)    reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych;
2)    organizowanie pracy Centrum;
3)    opracowywanie i realizacja planów finansowych Centrum;
4)    dysponowanie środkami finansowymi Centrum w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa;
5)    zapewnienie organizacji i należytego funkcjonowania kontroli wewnętrznej i audytu;
6)    wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum.
§ 6. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady działania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym zatwierdzanym przez Prezydenta.
2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określa regulamin ustalany przez dyrektora Centrum i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta, za pośrednictwem właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 7. Dyrektor kieruje Centrum poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Centrum.
§ 8. 1. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2.Stosunki pracownicze w Centrum reguluje Regulamin pracy ustalany zarządzeniem dyrektora.
§ 9. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent  Miasta  Szczecin za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta oraz jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin zajmującej się sprawami związanymi z polityką społeczną.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów
i wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin, po uprzedniej akceptacji Skarbnika Miasta oraz zaopiniowaniu przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin.
2.    Centrum  prowadzi   ewidencję   księgową   oraz   sprawozdawczość   finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.    Centrum sporządza sprawozdanie finansowe oraz odpowiednie rozliczenie z budżetem Miasta.

Rozdział 5.
Gospodarowanie mieniem

§ 11. 1. Mienie Centrum jest własnością Gminy Miasto Szczecin.
2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe


§ 12. Pracownicy Centrum posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
§ 13. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.
§ 14. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 


 

Załącznik do Uchwały Nr XII/528/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 6 września 2016 r.

 

S T A T U T JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTO SZCZECIN
PN. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Szczecińskie Centrum Świadczeń, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
§ 2.
Terenem działalności i siedzibą Centrum jest Miasto Szczecin.
§ 3.
Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885,
z późn zm).
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn zm.);
4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2016 r. poz. 169 z późn. zm. );
5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,
z późn.zm);
7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 963 z późn.zm.);
8) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887, z późn zm.);
9) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
z 2016 r. poz. 162, z późn .zm);
10) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.);
11) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23, z późn zm.);
12) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
z 2016 r. poz. 195);
13) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599, z późn. zm.),
14) Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/829/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu.

 

Rozdział 2.
Przedmiot działalności
§ 4.
Centrum realizuje zadania w zakresie:
1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn.zm.);
2) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.);
3) świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z późn. zm.);
4) zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn zm.);
5) zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.);
6) świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),
7) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (Dz. U.
z 2016 r., poz. 599, z późn. zm.).

Rozdział 3.
Organizacja

§ 5. 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin.
3. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta.
4.Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagane jest odrębne pełnomocnictwo Prezydenta Miasta.
5. Pracą Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
6. Do obowiązków dyrektora Centrum należy w szczególności:
1)reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami
i ustanawianie pełnomocników procesowych;
2) organizowanie pracy Centrum;
3) opracowywanie i realizacja planów finansowych Centrum;
4) dysponowanie środkami finansowymi Centrum w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa;
5)zapewnienie organizacji i należytego funkcjonowania kontroli wewnętrznej
i audytu;
6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum.
§ 6. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady działania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym zatwierdzanym przez Prezydenta.
2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określa regulamin ustalany przez dyrektora Centrum i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta, za pośrednictwem właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 7.
Dyrektor kieruje Centrum poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących   organizacji i funkcjonowania Centrum.
§ 8.
1. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2.Stosunki pracownicze w Centrum reguluje Regulamin pracy ustalany zarządzeniem dyrektora.
§ 9.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta oraz jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin zajmującej się sprawami związanymi z polityką społeczną.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów
i wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin, po uprzedniej akceptacji Skarbnika Miasta oraz zaopiniowaniu przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin.
2. Centrum prowadzi ewidencję księgową oraz sprawozdawczość finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3.Centrum sporządza sprawozdanie finansowe oraz odpowiednie rozliczenie
 z budżetem Miasta.

Rozdział 5.
Gospodarowanie mieniem

§ 11. 1. Mienie Centrum jest własnością Gminy Miasto Szczecin.
2.Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę
i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. Pracownicy Centrum posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
§ 13.
Zmian w statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.
§ 14.
W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 


Załacznik do Uchwały Nr XVI/392/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 lutego 2016 r.

 

S T A T U T JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTO SZCZECIN
PN. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1. Szczecińskie Centrum Świadczeń, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu
przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Terenem działalności i siedzibą Centrum jest Miasto Szczecin.

§ 3. Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.

1045, poz. 1890);

2) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938,
poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238,
poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,
poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150);

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114,
poz. 693, poz. 995, poz. 1217, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1302, poz. 1359, poz. 1735, poz.1830);

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 169);

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966,
poz. 984; z 2015 r. poz. 693, poz. 1220);

6) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013
r. poz. 984, poz. 1238; z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101, poz. 1662;
z 2015 r. poz. 151, poz. 478, poz. 942, poz. 1618, poz. 1893, poz. 1960, poz. 2365);

7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 121, poz. 689, poz. 978, poz. 1037, poz. 1066, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1269, poz.
1506, poz. 1649, poz. 1735, poz. 1830, poz. 1893, poz. 2281; z 2016 r. poz. 34);

8) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748, poz. 1240, poz. 1302, poz. 1311);

9) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 162);

10) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 581, poz. 1240, poz. 1269, poz. 1365, poz. 1569, poz. 1692, poz. 1735,
poz. 1830, poz. 1844, poz. 1893, poz. 1916, poz. 1991, poz. 1994);

11) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23);

12) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);

13) Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/829/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz
nadania statutu.

Rozdział II
Przedmiot działalności

 

§ 4. Centrum realizuje zadania w zakresie:

1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.);

2) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.);

3) świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 169);

4) zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.);

5) zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162);

6) świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

 

Rozdział III
Organizacja

 

§ 5. 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin.

3. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta.

Rozdział II
Przedmiot działalności

 

§ 4. Centrum realizuje zadania w zakresie:

1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.);

2) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.);

3) świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 169);

4) zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.);

5) zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162);

6) świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

 

Rozdział III
Organizacja

 

§ 5. 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin.

3. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie upoważnień i pełnomocnictw
udzielonych przez Prezydenta Miasta.

Rozdział V
Gospodarowanie mieniem

 

§ 11. 1. Mienie Centrum jest własnością Gminy Miasto Szczecin.

2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

 

Rozdział VI
Postanowienia
końcowe

 

§ 12. Pracownicy Centrum posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani
na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 13. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

§ 14. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/1072/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 16 grudnia 2013 r. 
 
 
STATUT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTO SZCZECIN 
PN. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Szczecińskie Centrum Świadczeń, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu 
przepisów ustawy o finansach publicznych. 
§ 2. Terenem działalności i siedzibą Centrum jest Miasto Szczecin. 
§ 3. Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594; zm. poz. 645), 
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885; zm. poz. 
938), 
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992; 
Nr 222, poz. 1630; z 2007 r. Nr 64, poz. 427; Nr 105, poz. 720; Nr 109, poz. 747; Nr 192, poz. 
1378; Nr 200, poz. 1446; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 138, poz. 872 i 875; Nr 223, poz. 1456; Nr 
237, poz. 1654; Dz. U z 2009 r. Nr 97, poz. 800; Nr 129, poz. 1058; Nr 219, poz. 1706; Dz. U z 
2010 r. Nr 222, poz.1455; Dz. U z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 149, poz. 887; Nr 171; poz. 1016; 
Nr 205, poz.1212; Dz. U z 2012 r. poz. 959; poz. 1255; poz. 1548; Dz. U z 2013 r. poz. 983), 
4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2013 r. 
poz. 1228; zm. Dz. U z 2013 r. poz. 1548), 
5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966; zm. 
poz. 984), 
6) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U z 1997 r. Nr 54, poz. 348; Dz. U z 
2012 r. poz. 1059; Dz. U z 2013 r. poz. 984, poz. 1238), 
7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2009 r. Nr 
205, poz. 1585; zm. Nr 218, poz. 1690; Dz. U z 2010 r. Nr 105, poz. 668; Nr 182, poz. 1228; Nr 
225, poz. 1474; Nr 254, poz. 1700; Nr 257, poz. 1725; Dz. U z 2011 r. Nr 45, poz. 235; Nr 75, 
poz. 398; Nr 138, poz. 808; Nr 171, poz.1016; Nr 197, poz. 1170; Nr 199, poz. 1175; Nr 232, poz. 
1378; Nr 291, poz. 1706; Dz. U z 2012 r. poz. 611; poz. 637; poz. 769; poz.1342; poz. 1548; Dz. 
U z 2013 r. poz. 675; poz. 983), 
8) niniejszego Statutu 
 
Rozdział 2.
Przedmiot działalności 
 
§ 4. Centrum realizuje zadania w zakresie: 
1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zmianami); 
2) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 966, ze zmianami); 
3) świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.
Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, ze zmianami); 
4) zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zmianami). 
 
Rozdział 3.
Organizacja 
 
§ 5. 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor zatrudniany i zwalniany przez 
Prezydenta Miasta Szczecin. 
2. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez 
Prezydenta. 
3. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa 
wymagane jest odrębne pełnomocnictwo Prezydenta Miasta. 
4. Pracą Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy, głównego księgowego oraz 
kierowników komórek organizacyjnych. 
5. Do obowiązków dyrektora Centrum należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie 
pełnomocników procesowych, 
2) organizowanie pracy Centrum, 
3) opracowywanie i realizacja planów finansowych Centrum, 
4) dysponowanie środkami finansowymi Centrum w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa, 
5) zapewnienie organizacji i należytego funkcjonowania kontroli wewnętrznej i audytu, 
6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum. 
§ 6. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady działania oraz strukturę organizacyjną 
Centrum określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Prezydenta. 
2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określa regulamin ustalany przez dyrektora 
Centrum i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta, za pośrednictwem właściwego Zastępcy Prezydenta 
Miasta. 
§ 7. Dyrektor kieruje Centrum poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji 
i funkcjonowania Centrum. 
§ 8. 1. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. 
2. Stosunki pracownicze w Centrum reguluje Regulamin pracy ustalany zarządzeniem dyrektora. 
§ 9. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Szczecin za 
pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta oraz jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin 
zajmującej się sprawami związanymi z polityką społeczną. 
 
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa 
 
§ 10. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków 
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin po uprzedniej akceptacji Skarbnika Miasta oraz 
zaopiniowaniu przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin. 
2. Centrum prowadzi ewidencję księgową oraz sprawozdawczość finansową zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Centrum sporządza sprawozdanie finansowe oraz odpowiednie rozliczenie z budżetem Miasta. 
 
Rozdział 5.
Gospodarowanie mieniem
 
§ 11. 1. Mienie Centrum jest własnością Gminy Miasto Szczecin. 
2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, 
kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości. 
 
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 
 
§ 12. Pracownicy Centrum posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani na 
podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. 
§ 13. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego uchwalenia. 
§ 14. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 
 
udostępnił:
Szczecińskie Centrum Świadczeń
wytworzono:
2009/06/01
odpowiedzialny/a:
Ilona Rydz
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2024/06/10 14:24:34
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2024/06/10 14:24:34 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2023/07/10 14:44:05 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2023/07/10 14:40:04 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2023/07/10 14:38:30 aktualizacja
Artur Jakimiuk 2022/05/09 12:32:05 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2021/02/06 00:10:26 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2018/04/04 15:24:54 aktualizacja
Tomasz Sych 2017/01/25 18:02:23 aktualizacja
Tomasz Sych 2017/01/25 17:59:29 aktualizacja
Tomasz Sych 2017/01/25 15:30:21 aktualizacja
Tomasz Sych 2016/09/21 13:06:17 aktualizacja
Tomasz Sych 2016/09/21 13:03:39 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2016/08/09 10:03:43 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2013/12/24 08:56:04 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2009/06/02 07:49:03 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2009/06/01 15:39:29 aktualizacja