przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Uchwała Rady Miasta Szczecin

  UCHWAŁA NR XXXVI/1002/22

RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i 2054)  Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje:

§ 1. Szczecińskiemu Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIII/693/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń (zmieniona uchwałą nr XXV/742/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

 

UCHWAŁA NR XXV/742/21

RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Szczecińskiego Centrum Świadczeń, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXIII/693/20 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §3 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t .j. Dz. U. z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.);”.;

2) §4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133z późn. zm.) powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu” wynikającą z art. 15zzzic ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.);”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

 

UCHWAŁA NR XXIII/693/20
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Szczecińskiemu Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/1142/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń (zm. uchwałą nr XLII/1216/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

  

UCHWAŁA NR XLII/1216/18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
 
Na podstawie art. 11 ust. 2, art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Szczecińskiego Centrum Świadczeń, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/1142/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, wprowadza się następujące zmiany:
1) §3 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998).”;
2) §4 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) świadczenia dobry start określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018 r. poz. 1061) oraz uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. 2018 r. poz. 514).”.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Stefania Bierna

UCHWAŁA NR XXXIX/1142/18

RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1.  Szczecińskiemu Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/650/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, zmieniona uchwałą nr XXXI/832/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2017 r.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
                                                                              Stefania Biernat

 


 

UCHWAŁA NR XXV/650/16
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i 1948);

Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Szczecińskiemu Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała XXII/528/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
                                                                              Mariusz Bagiński

 


UCHWAŁA NR XII/528/16
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 6 września 2016 r.

 

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646;  z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195).
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Traci moc Uchwała XVI/392/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
                                                                                Łukasz Tyszler

 


 
UCHWAŁA NR XVI/392/16
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 lutego 2016 r.

 

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195); Rada Miasta Szczecin uchwala,co następuje:

§ 1. Wyznacza się jednostkę budżetową Gminy Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń jako jednostkę właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
§ 2. Jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała XXXVI/1072/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały .

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

                                                                              Łukasz Tyszler
 


 

UCHWAŁA NR XXXVI/1072/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 grudnia 2013 r.
 
 
w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
§ 1. Szczecińskiemu Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Traci moc statut Szczecińskiego Centrum Świadczeń, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXIII/829/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                             Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
                                                                             Jan Stopyra

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/829/09

Rady Miasta Szczecin

z dnia 23 marca 2009 r.

 

 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu

 

Na podstawie art. 9 ust 1 i 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 1 maja 2009 r. tworzy się jednostkę budżetową Gminy Miasta Szczecin pod nazwą „Szczecińskie Centrum Świadczeń” z siedzibą w Szczecinie i nadaje się jej statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczecińskie Centrum Świadczeń wyposaża się w składniki majątkowe Gminy miasta Szczecin, wykorzystywane dotychczas przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin oraz przez jednostkę budżetową Gminy Miasta Szczecin pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz dodatków mieszkaniowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran

udostępnił:
Szczecińskie Centrum Świadczeń
wytworzono:
2009/06/01
odpowiedzialny/a:
Andrzej Sałaciński
wprowadził/a:
Grzegorz Twardowski
dnia:
2023/07/10 13:53:27
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Twardowski 2023/07/10 13:53:27 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2021/02/08 12:49:14 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2021/02/06 00:28:23 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2021/02/06 00:26:59 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2021/02/06 00:22:50 aktualizacja
Sławomir Konarski 2019/01/07 13:38:35 aktualizacja
Sławomir Konarski 2019/01/07 13:35:44 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2018/04/04 13:51:22 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2017/07/18 13:29:30 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2017/07/18 13:28:58 aktualizacja
Tomasz Sych 2016/09/21 12:43:28 aktualizacja
Tomasz Sych 2016/09/21 12:42:36 aktualizacja
Tomasz Sych 2016/09/21 12:36:42 aktualizacja
Tomasz Sych 2016/09/21 12:34:40 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2016/08/09 09:53:09 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2014/03/04 14:54:33 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2014/03/04 14:53:33 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2014/03/04 14:53:17 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2009/06/01 13:08:53 aktualizacja