Przetargi - protesty

Rozstrzygnięcie protestu


Szczecin 2009-11-02
                                                                       
Protestujący:
„InPost Finanse” Sp. z o.o.
                                                                                                                             ul. Malborska 130
                                                                                                                             30-624 Kraków
 
                                        
Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/03/09
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin”.
 
      ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) uwzględnia protest w zakresie zarzutów dotyczących naruszenia art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w pozostałym zakresie protest oddala.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 26.10.2009 r. został wniesiony protest przez firmę „InPost Finanse” Sp. z o.o., w którym zarzuca ona Zamawiającemu:
1)      naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
2)      naruszenie art. 29 ust. 1ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Ad. 1
Zamawiający oddala protest w zakresie warunków udziału w postępowaniu.
Realizacja wypłat zasiłków alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych jest dla Gminy Miasto Szczecin zadaniem priorytetowym w sferze polityki społecznej. Wykonawca musi być wiarygodny oraz zdolny do realizacji przedmiotu zamówienia. W krótkim czasie kumuluje się wypłata średnio 6.000 świadczeń w kwocie maksymalnej 1.600.000,00 zł miesięcznie. Czym innym jest realizacja jednej umowy z kwotą wypłat minimum 1 mln zł, a co innego dopuszczenie nieokreślonej ilości zleceń wypłat, w różnych miejscach o łącznej wartości 1 mln zł. Praca podobna o wartości wypłat nie mniejszej niż 1 mln zł jest dla zamawiającego wielkością adekwatną do kwoty faktycznie realizowanych świadczeń miesięcznych w 2010 roku.
 
Ad. 2
Zamawiający uwzględnia protest w zakresie naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i dokona modyfikacji w Rozdziale V pkt 3 ppkt 4 siwz, który otrzyma brzmienie:
„4) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz potwierdzające, że wykonawca zapewni obsługę kasową w minimum 16 punktach na terenie Miasta Szczecin z zastrzeżeniem, że w każdej z dzielnic musi znajdować się minimum 1 punkt.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument”.
 
Zamawiający doprecyzuje również opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIV pkt 2 ppkt 2 siwz, który otrzyma brzmienie:
„2. Terminy przekazywania list wypłat przez zamawiającego do wykonawcy, terminy realizacji wypłat przez wykonawcę oraz terminy awizowania nieodebranych świadczeń będą określone w załączniku Nr 5 do umowy. Harmonogram został sporządzony w myśl Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenie wypłacane jest przez zamawiającego nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie, przy założeniu, że wniosek o jego wypłatę zostanie złożony do 10 dnia miesiąca. W wykazie podany jest termin przekazania list wypłat do wykonawcy oraz termin rozpoczęcia ich wypłaty. Świadczeniobiorca otrzymuje decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia w której ma podaną informację m. in. o sposobie i miejscu jego wypłaty. Decyzja administracyjna nie zawiera terminów wypłat w poszczególnych miesiącach roku. W przypadku braku odbioru świadczenia wykonawca, zgodnie z harmonogramem, awizuje jego odbiór z terminem do końca miesiąca rozliczeniowego”.
 
 
POUCZENIE
 
  1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
  2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.
  3. Zasady dotyczące odwołań reguluję art. 184 – 193 ustawy.
 
 

udostępnił: SCŚ, wytworzono: 2009/11/02, odpowiedzialny/a: P.Adamczak, wprowadził/a: Paweł Adamczyk, dnia: 2009/11/02 09:48:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Adamczyk 2009/11/02 09:48:24 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/02 09:46:36 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/02 09:11:42 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/02 09:10:45 nowa pozycja