Przetargi - zmiany SIWZu

Modyfikacja SIWZ


 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

tel.: 91 44 27 100, faks: 91 44 27 101

Szczecin, dnia 14.07.2015r.

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

SCŚ-SO.270.12.2015.MG

 

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń”.

Nr sprawy:  SCŚ-SO.271.02.2015.MG

 

 

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający ustala nowy termin składania i otwarcia ofert do dnia 22.07.2015 r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 16.07.2015 r. zastępuje się je datą 22.07.2015 r.

 

 

Modyfikacja siwz jest integralną częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

 


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2015/07/14, odpowiedzialny/a: Magdalena Gaj, wprowadził/a: Andrzej Sałaciński, dnia: 2015/07/14 15:24:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Sałaciński 2015/07/14 15:24:31 nowa pozycja