Archiwum zamówień publicznych

Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

Wartość przetargu: Przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówenia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Szczecin: Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 326209 - 2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, faks 091 4427101.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie. 2.Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64121100-1. 3.Zakres zamówienia obejmuje: 1)Doręczanie przekazów dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, w ilości około 1.590 przekazów (w tym nie więcej niż 10 przekazów poza terenem Gminy Miasto Szczecin) i kwocie 263.500,00 zł miesięcznie. 2)Zapewnienie obsługi kasowej niezrealizowanych przekazów. 3)Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a)Przelanie na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na realizację przekazów, b)Przekazanie Zamawiającemu zestawienia przekazów pieniężnych zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, lub pobytu osoby uprawnionej do wypłaty oraz kwotę do wypłaty, adnotację o doręczeniu. c)Kwota świadczenia może być wypłacona wyłącznie adresatowi, z zastrzeżeniem lit. d i e. d)Kwota świadczenia może być wypłacana także osobie posiadającej jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata i potwierdzone przez pracownika Zamawiającego imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątką nagłówkową Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie. W przypadku pobytu w szpitalu jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata musi być potwierdzone przez lekarza jego podpisem i imienną pieczątką oraz pieczęcią szpitala. W przypadku pobytu w areszcie lub odbywania kary pozbawienia wolności jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata musi być potwierdzone przez naczelnika jednostki penitencjarnej. e)Kwota świadczenia może być wypłacona także osobie posiadającej pisemne upoważnienie okresowe udzielone przez adresata na czas określony, nie przekraczający 3 miesięcy i potwierdzone przez pracownika socjalnego Zleceniodawcy imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątka nagłówkową Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie. f)Wykonawca zobowiązany jest doręczyć przekaz adresatowi w ciągu maksymalnie 4 dni od daty otrzymania od zamawiającego zestawienia wypłat i środków pieniężnych na wypłaty. g)W przypadku nieobecności adresata w miejscu zamieszkania lub pobytu przekaz będzie awizowany jeden raz. Od następnego dnia po awizowaniu adresat będzie mógł odebrać przekaz w punkcie kasowym wskazanym przez Wykonawcę na awizie. Wykonawca powinien na awizie wskazać adresatowi punkt kasowy do odbioru przekazu. h)W przypadku nie zgłoszenia się adresata po odbiór przekazu placówka kasowa, w której jest on przechowywany przekazuje, najpóźniej w siódmym dniu licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia, powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru. Termin odbioru przekazów w placówce kasowej wynosi 14 dni od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia. i)Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatecznego terminu odbioru przekazu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.12.11.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 pracę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: rocznie realizacje wypłat w formie doręczanych przekazów pieniężnych na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy).
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 4)Oświadczenie o ilości punktów kasowych na terenie Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zapewni obsługę kasową niezrealizowanych, niedoręczonych przekazów pieniężnych w co najmniej 17 punktach na terenie Miasta Szczecin, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiadczenia.szczecin.pl/BipSCS/chapter_99014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17.11.2010


SIWZ

Załącznik nr 1 oferta cenowa

Załącznik nr 2 oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki

Załącznik nr 4 wykaz prac podobnych

Załącznik nr 5 oświadczenie punkty

Załącznik nr 6 wzór umowy (wraz z załącznikami od 1 do 5)


Data publikacji: 2010/11/17


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Gmina Miasto Szczecin
Szczecińskie Centrum Świadczeń
71 – 521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Kadłubka 12
www.swiadczenia.szczecin.pl
 
 
Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/01/10           
 
Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie”.
 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
 
Nazwa (firma): Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Oddział Rejonowy
Siedziba i adres: Al. Wyzwolenia 41/42, 70-405 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz. Wykonawca złożył wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)
1.
Poczta Polska S.A.
Centrum Poczty Oddział Rejonowy
Al. Niepodległości 41/42
70-405 Szczecin
100 pkt
2.
InPost Finanse Sp. z o.o.
Ul. Malborska 130
30-624 Kraków
88 pkt
3.
Multi Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 2
72-006 Mierzyn
84 pkt

udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2010/11/17, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczak, wprowadził/a: Łukasz Strzyżowski, dnia: 2013/10/28 14:59:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Strzyżowski 2013/10/28 14:59:51 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2010/11/29 13:12:48 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2010/11/17 13:57:25 nowa pozycja