Archiwum zamówień publicznych

Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Szczecin: Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 209919 - 2009

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, faks 091 4427101.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie. Kod CPV 64121100-1. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Doręczanie przekazów dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, w ilości około 1.800 przekazów (w tym nie więcej niż 10 przekazów poza terenem Gminy Miasto Szczecin) i kwocie 306.000 zł. miesięcznie. 2) Zapewnienie obsługi kasowej niezrealizowanych przekazów. 3) Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a) Przelanie na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na realizację przekazów, b) Przekazanie Zamawiającemu zestawienia przekazów pieniężnych zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, lub pobytu osoby uprawnionej do wypłaty oraz kwotę do wypłaty, adnotację o doręczeniu. c) Kwota świadczenia może być wypłacona wyłącznie adresatowi, z zastrzeżeniem lit. d i e. d) Kwota świadczenia może być wypłacana także osobie posiadającej jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata i potwierdzone przez pracownika Zamawiającego imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątką nagłówkową Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie. W przypadku pobytu w szpitalu jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata musi być potwierdzone przez lekarza jego podpisem i imienną pieczątką oraz pieczęcią szpitala. W przypadku pobytu w areszcie lub odbywania kary pozbawienia wolności jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata musi być potwierdzone przez naczelnika jednostki penitencjarnej. e) Kwota świadczenia może być wypłacona także osobie posiadającej pisemne upoważnienie okresowe udzielone przez adresata na czas określony, nie przekraczający 3 miesięcy i potwierdzone przez pracownika socjalnego Zleceniodawcy imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątka nagłówkową Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie. f) Wykonawca zobowiązany jest doręczyć przekaz adresatowi w ciągu maksymalnie 4 dni od daty otrzymania od zamawiającego zestawienia wypłat i środków pieniężnych na wypłaty. g) W przypadku nieobecności adresata w miejscu zamieszkania lub pobytu przekaz będzie awizowany jeden raz. Od następnego dnia po awizowaniu adresat będzie mógł odebrać przekaz w punkcie kasowym wskazanym przez Wykonawcę na awizie. Wykonawca powinien na awizie wskazać adresatowi punkt kasowy do odbioru przekazu. h) W przypadku nie zgłoszenia się adresata po odbiór przekazu placówka kasowa, w której jest on przechowywany przekazuje, najpóźniej w siódmym dniu licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia, powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru. Termin odbioru przekazów w placówce kasowej wynosi 14 dni od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia. i) Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatecznego terminu odbioru przekazu.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.12.11.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010, zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: a) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: realizacje wypłat rocznie w formie doręczanych przekazów pieniężnych na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.swiadczenia.szczecin.pl/bipscs/chapter_99014.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin, Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin, Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16.11.2009 

Załączniki:

SIWZ

Zał. Nr 1_oferta cenowa.pdf

Zał. Nr 2_oświadczenie.pdf

Zał. Nr 3_oświadczenie punkty.pdf

Zał. Nr 4_ wykaz prac podobnych.pdf

Zał. Nr 5_wzór umowy (wraz z załącznikami od 1 do 5).zip


Data publikacji: 2009/11/16


 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Gmina Miasto Szczecin
Szczecińskie Centrum Świadczeń
71 – 521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Kadłubka 12
www.swiadczenia.szczecin.pl
 
 
Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/02/09           
 
Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie”.
 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
 
Nazwa (firma): InPost Finanse Sp. z o.o.
Siedziba i adres: Ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz. Wykonawca złożył wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)
1.
Poczta Polska S.A.
Al. Niepodległości 41/42
70 – 405 Szczecin
91 pkt
2.
InPost Finanse Sp. z o.o.
Ul. Malborska 130
30 – 624 Kraków
100 pkt


 


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2009/11/16, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczak, wprowadził/a: Andrzej Sałaciński, dnia: 2010/08/13 11:00:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Sałaciński 2010/08/13 11:00:57 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2009/12/04 11:34:09 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2009/12/04 11:32:00 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/12/04 11:14:48 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/27 11:47:05 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2009/11/16 14:18:12 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2009/11/16 14:14:30 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2009/11/16 14:13:30 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2009/11/16 14:11:37 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2009/11/16 14:00:13 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2009/11/16 13:58:20 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2009/11/16 13:52:30 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2009/11/16 13:42:20 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/16 13:00:36 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/16 12:58:56 nowa pozycja