Archiwum zamówień publicznych

Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin

Wartość przetargu: Przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówenia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Szczecin: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin
Numer ogłoszenia: 350075 – 2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, faks 091 4427101.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin. 2.Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64114000-8. 3.Zakres zamówienia obejmuje: 1)Wypłatę średnio 5.300 świadczeniobiorcom miesięcznie w poszczególnych punktach na terenie miasta Szczecin, na kwotę maksymalną 1.500.000 zł po dostarczeniu list wypłat przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy; 2)Terminy przekazywania list wypłat przez Zamawiającego do Wykonawcy, terminy realizacji wypłat przez Wykonawcę oraz terminy awizowania nieodebranych świadczeń będą określone w załączniku do umowy; 3)Zwrot list wypłat do siedziby Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 4)Przelanie kwot niewypłaconych środków na konto Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 5)Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a)Przelanie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na wypłaty; b)Przekazanie list wypłat zawierających co najmniej imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby uprawnionej i kwotę wypłaty. Listy sporządzane będą przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, odrębnie dla każdego punktu wypłat; c)Listy wypłat przekazywane będą do siedziby Wykonawcy zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym załącznik do umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.40.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 pracę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: realizacje wypłat gotówkowych w kwocie miesięcznej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 o ilości punktów kasowych na terenie Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zapewni obsługę kasową w minimum 17 punktach na terenie Miasta Szczecin oraz że w każdym z podanych osiedli musi znajdować się minimum 1 punkt kasowy. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiadczenia.szczecin.pl/BipSCS/chapter_99014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń,
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 07.12.2010 r.SIWZ

Załącznik nr 1 oferta cenowa

Załącznik nr 2 oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki

Załącznik nr 4 wykaz prac podobnych

Załącznik nr 5 oświadczenie punkty

Załącznik nr 6 wzór umowy (wraz z załącznikami 1 - 7 do umowy)


Data publikacji: 2010/12/07


 
Szczecin, dnia 21.12.2010 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Gmina Miasto Szczecin
Szczecińskie Centrum Świadczeń
71- 521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Kadłubka 12
www.swiadczenia.szczecin.pl
 
 
 
Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/02/10           
 
Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin”
 
 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
 
Nazwa (firma) Poczta Polska Centrum Poczty Oddział Rejonowy
w Szczecinie
Siedziba i adres               Al. Niepodległości 41/42, 70-405 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie
z kryterium oceny ofert, określonym w siwz. Wykonawca złożył wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)
1.
Poczta Polska S.A.
Al. Niepodległości 41/42
70-405 Szczecin
100 pkt
2.
Multi Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 2
72-006 Mierzyn
oferta odrzucona

udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2010/12/07, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczak, wprowadził/a: Łukasz Strzyżowski, dnia: 2013/10/28 15:00:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Strzyżowski 2013/10/28 15:00:20 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2010/12/21 12:52:17 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2010/12/07 10:55:26 nowa pozycja