Archiwum zamówień publicznych

Wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12

Wartość przetargu: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12
w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 4818 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, faks 091 4427101.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku administracyjnego, dociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją, zgodnie z projekt wykonawczym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 7.000,00 zł (słownie siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 28.01.2011 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                  Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum pięciu robót budowlanych podobnych do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: docieplenie budynków o łącznej powierzchni ścian 500 m2
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                  Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                  Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiadczenia.szczecin.pl/BipSCS/chapter_99014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. Nr 31.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4818 - 2011 data 13.01.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, fax. 091 4427101.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
·                  W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 7.000,00 zł (słownie siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 28.01.2011 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
·                  W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 7.000,00 zł (słownie siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 02.02.2011 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
·                  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. Nr 31..
·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. Nr 31.


SIWZ

Załącznik nr 1 oferta cenowa

Załącznik nr 2 oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki

Załącznik nr 4 wykaz prac podobnych

Załącznik nr 5 wykaz osób

Załącznik nr 6 oświadczenie uprawnienia

Załącznik nr 7 wzór umowy

Załącznik nr 8 szczegółowa specyfikacja techniczna

Projekt budowlany z przedmiarem

Zapytania wykonawców

 

Modyfikacja SIWZ

Załącznik do projektu budowlanego z przedmiarem


Data publikacji: 2011/01/13


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Szczecin
Szczecińskie Centrum Świadczeń
71- 521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Kadłubka 12
www.swiadczenia.szczecin.pl


 

Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/04/10


Szczecin, dnia 16.02.2011 r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „WYKONANIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ PRZY UL. KADŁUBKA 12 W SZCZECINIE”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma): Firmę Handlowo Usługową GEKO
Siedziba i adres: 74-200 Pyrzyce, ul. 2-go Marca 4

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty Nazwa (firma)Siedziba i adres Liczba uzyskanych punktów
1. Leonid Orel Koszewko 6/6, 73-110 Stargard Szczeciński 94,44
2. “TRUSKULL” Marcin Cimoszul. Nieduża 36/2, 71-531 Szczecin 86,63
3. Przedsiębiorstwo Budowlane „HELITEX” Sp. z o.o.Ul. Racławicka 3, 70-811 Szczecin 74,96
4. FHU GEKO,ul. 2-go Marca 4, 74-200 Pyrzyce 100,00
5. Zakład Ogólnobudowlany,Transport Mirosław Wal,ul. Szczygli Zaułek 8/4, 71-696 Szczecin 92,81
6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane„UNI-BUD” Spółka Cywilna,ul. Sucharskiego 15/9, 71-075 Szczecin Oferta wykluczona
7. Zakład Ogólnobudowlany Mirosław ZielińskiSkalin 36, 73-102 Stargard Szczeciński 90,14
8. „POL-BUD” Wiesław Łokucjewskiul. Asfaltowa 15/2, 72-010 Police 77,21
9. Firma Budowlana „SIGMA” Anna Mroczkowskaul. Bohaterów Warszawy 18/3, 74-300 Myślibórz Oferta wykluczona
10. Firma Handlowo-Usługowa ,,INWEST”ul. Piłsudskiego 1a, 70-420 Szczecin 76,40
11. „DAN-POL” Sp. z o.o.ul. Morska 64-60, 75-227 Koszalin 90,23
12. A-PLUS Sp. z o.o.74-210 Przelewice, TopolinekBiuro: ul. Żupańskiego 12, 71-440 Szczecin 76,10
13. „WAL” Przedsiębiorstwo BudowlaneMieczysław Walul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin 92,41


 

Szczecin 23 lutego 2011 roku

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Szczecińskie Centrum Świadczeń

71- 521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

ul. Kadłubka 12

www.swiadczenia.szczecin.pl

 

Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/04/10                                                                                                      

Dotyczy: informacji o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „WYKONANIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ PRZY UL. KADŁUBKA 12 W SZCZECINIE” i ponownego przeprowadzenia czynności oceny ofert.

 

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759
z dnia 29 stycznia 2004r.) zamawiający informuje, iż unieważnia informację o wyborze  najkorzystniejszej oferty z dnia 16.02.2011r. i ponawia czynności oceny ofert w zakresie spełnienia przez wykonawców warunku uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne wskazanego w rozdz. V pkt 2 SIWZ.

 

Uzasadnienie unieważnienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego ujawniła błąd w ocenie ofert, w części dotyczącej oceny warunku wiedzy i doświadczenia wykonawcy (ocena wykazu prac podobnych). W zaistniałej sytuacji Zamawiający musi unieważnić wybór wykonawcy i ponowić wadliwie przeprowadzone czynności oceny ofert. Ponowiona ocena ofert dotyczyć będzie wyłącznie spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wskazanego w rozdz. V pkt 2 SIWZ.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Gmina Miasto Szczecin

Szczecińskie Centrum Świadczeń

71- 521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

ul. Kadłubka 12

www.swiadczenia.szczecin.pl

 

Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/04/10                                                                                                     

Szczecin, dnia 10.03.2011 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „WYKONANIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ PRZY UL. KADŁUBKA 12 W SZCZECINIE”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „UNI-BUD” Spółka Cywilna

Siedziba i adres: ul. Sucharskiego 15/9, 71-075 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

Leonid Orel
Koszewko 6/6, 73-110 Stargard Szczeciński

81,86

2

“TRUSKULL” Marcin Cimosz

ul. Nieduża 36/2, 71-531 Szczecin

Oferta wykluczona

3

Przedsiębiorstwo Budowlane „HELITEX” Sp. z o.o.

Ul. Racławicka 3, 70-811 Szczecin

Oferta wykluczona

4

FHU GEKO,

ul. 2-go Marca 4, 74-200 Pyrzyce

86,69

5

Zakład Ogólnobudowlany,
Transport Mirosław Wal,

ul. Szczygli Zaułek 8/4, 71-696 Szczecin

Oferta wykluczona

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane
„UNI-BUD” Spółka Cywilna,

ul. Sucharskiego 15/9, 71-075 Szczecin

100,00

7

Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Zieliński

Skalin 36, 73-102 Stargard Szczeciński

Oferta wykluczona

8

„POL-BUD” Wiesław Łokucjewski

ul. Asfaltowa 15/2, 72-010 Police

66,93

9

Firma Budowlana „SIGMA” Anna Mroczkowska

ul. Bohaterów Warszawy 18/3, 74-300 Myślibórz

Oferta wykluczona

10

Firma Handlowo-Usługowa ,,INWEST”

ul. Piłsudskiego 1a, 70-420 Szczecin

66,23

11

„DAN-POL” Sp. z o.o.

ul. Morska 64-60, 75-227 Koszalin

Oferta wykluczona

12

A-PLUS Sp. z o.o.

74-210 Przelewice, Topolinek

Biuro: ul. Żupańskiego 12,  71-440 Szczecin

Oferta wykluczona

13

„WAL” Przedsiębiorstwo Budowlane
Mieczysław Wal

ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin

80,11


 


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2011/01/13, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczak, wprowadził/a: Łukasz Strzyżowski, dnia: 2013/10/29 14:56:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Strzyżowski 2013/10/29 14:56:31 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2013/10/29 14:55:10 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/03/10 14:29:51 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/02/23 12:31:11 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/02/16 12:53:19 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/02/16 12:49:55 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/01/28 09:13:41 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/01/26 14:53:13 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/01/26 08:49:45 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/01/25 08:57:20 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/01/21 08:55:10 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/01/20 08:33:55 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/01/18 09:13:51 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/01/13 11:32:18 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2011/01/13 11:23:11 nowa pozycja