Archiwum zamówień publicznych

Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Szczecin: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin
Numer ogłoszenia: 181329 - 2009;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, faks 091 4427101.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin. Kod CPV 64114000 - 8 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wypłatę średnio 6.000 świadczeniobiorcom miesięcznie w poszczególnych punktach na terenie miasta Szczecin, na kwotę maksymalną 1.600.000 zł po dostarczeniu list wypłat przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy, 2. Terminy przekazywania list wypłat przez Zamawiającego do Wykonawcy, terminy realizacji wypłat przez Wykonawcę oraz terminy awizowania nieodebranych świadczeń będą określone w załączniku do umowy, 3. Zwrot list wypłat do siedziby Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego. 4. Przelanie kwot niewypłaconych środków na konto Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego. 5. Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a) Przelanie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na wypłaty. b) Przekazanie list wypłat zawierających co najmniej imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby uprawnionej i kwotę wypłaty. Listy sporządzane będą przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, odrębnie dla każdego punktu wypłat. c) Listy wypłat przekazywane będą do siedziby Wykonawcy zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym załącznik do umowy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.40.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: a) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: realizacje wypłat gotówkowych w kwocie miesięcznej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.swiadczenia.szczecin.pl/bipscs/chapter_99014.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin p. 31.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin p. 31.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 19.10.2009

 

Numer ogłoszenia: 188355 - 2009; data zamieszczenia: 27.10.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181329 - 2009 data 19.10.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, fax. 091 4427101.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4..
· W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin p. 31..
· W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin p. 31.

 

Numer ogłoszenia: 181329 - 2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, fax. 091 4427101.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
· Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).
· Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 2. Terminy przekazywania list wypłat przez zamawiającego do wykonawcy, terminy realizacji wypłat przez wykonawcę oraz terminy awizowania nieodebranych świadczeń będą określone w załączniku Nr 5 do umowy. Harmonogram został sporządzony w myśl Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenie wypłacane jest przez zamawiającego nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie, przy założeniu, że wniosek o jego wypłatę zostanie złożony do 10 dnia miesiąca. W wykazie podany jest termin przekazania list wypłat do wykonawcy oraz termin rozpoczęcia ich wypłaty. Świadczeniobiorca otrzymuje decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia w której ma podaną informację m. in. o sposobie i miejscu jego wypłaty. Decyzja administracyjna nie zawiera terminów wypłat w poszczególnych miesiącach roku. W przypadku braku odbioru świadczenia wykonawca, zgodnie z harmonogramem, awizuje jego odbiór z terminem do końca miesiąca rozliczeniowego.
 

Załączniki:

SIWZ

Zał. Nr 1_oferta cenowa.pdf
Zał. Nr 2_oświadczenie.pdf
Zał. Nr 3_oświadczenie punkty.pdf
Zał. Nr 4_wykaz prac podobnych.pdf
Zał. Nr 5_wzór umowy (wraz z załącznikami 1 - 7 do umowy).zip
Zał. Nr 6_wykaz Dzielnic.pdf

Modyfikacja nr 1.pdf
Modyfikacja nr 2.pdf


Data publikacji: 2009/10/19

Protesty:


 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Gmina Miasto Szczecin
Szczecińskie Centrum Świadczeń
71 – 521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Kadłubka 12
www.swiadczenia.szczecin.pl
 
 
 
 
Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/03/09                                      Szczecin, dnia 10.11.2009 r.
 
Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na „Realizację wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie
Miasta Szczecin”
 
 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
 
Nazwa (firma)    Poczta Polska Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Szczecinie
Siedziba i adres    Al. Niepodległości 41/42, 70 – 405 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz. Wykonawca złożył wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)
1.
InPost Finanse Sp. z o.o.
Ul. Malborska 130
30 – 624 Kraków
oferta odrzucona
2.
Poczta Polska S.A.
Al. Niepodległości 41/42
70 – 405 Szczecin
100 pkt


 


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2009/10/19, odpowiedzialny/a: Andrzej Sałaciński, wprowadził/a: Andrzej Sałaciński, dnia: 2010/08/13 11:01:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Sałaciński 2010/08/13 11:01:16 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/10 13:04:37 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/10 13:03:14 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/10 13:01:08 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/10 12:59:24 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/10 12:57:36 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/10 12:32:31 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/02 10:20:46 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/02 10:14:43 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/02 10:10:42 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/11/02 10:02:21 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/11/02 09:32:12 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/02 09:24:07 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/11/02 09:21:46 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/10/27 09:24:57 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/10/27 08:14:24 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/10/20 11:38:49 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/10/19 15:35:13 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/10/19 15:16:56 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/10/19 14:49:45 nowa pozycja