Archiwum zamówień publicznych

Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin

Wartość przetargu:  Przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówenia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Szczecin: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin
Numer ogłoszenia: 377732 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4427122, 4427144, faks 091 4427101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64114000-8. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wypłatę świadczeń średnio 5.000 świadczeniobiorcom miesięcznie w poszczególnych punktach na terenie miasta Szczecin, na kwotę maksymalną 1.700.000 zł miesięcznie po dostarczeniu list wypłat przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy; 2) Terminy przekazywania list wypłat przez Zamawiającego do Wykonawcy, terminy realizacji wypłat przez Wykonawcę oraz terminy awizowania nieodebranych świadczeń będą określone w załączniku do umowy; 3) Zwrot list wypłat do siedziby Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 4) Przelanie kwot niewypłaconych środków na konto Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 5) Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a) Przelanie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na wypłaty; b) Przekazanie list wypłat zawierających co najmniej imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby uprawnionej i kwotę wypłaty. Listy sporządzane będą przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, odrębnie dla każdego punktu wypłat; c) Listy wypłat przekazywane będą do siedziby Wykonawcy zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym załącznik do umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.40.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 pracę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: realizacje wypłat gotówkowych w kwocie miesięcznej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 o ilości punktów kasowych na terenie Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zapewni obsługę kasową w minimum 17 punktach na terenie Miasta Szczecin oraz że w każdym z podanych osiedli musi znajdować się minimum 1 punkt kasowy. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian umowy, polegających na: a) Zmianie lokalizacji i ilości punktów realizacji wypłat, określonych w § 2 umowy. Taka zmiana może nastąpić w przypadku, gdy nastąpi znaczące zwiększenie liczby świadczeniobiorców w jednym punkcie kasowym i zmniejszenie liczby świadczeniobiorców w innym punkcie kasowym, uniemożliwiające płynną wypłatę świadczeń, powodujące konieczność stworzenia dodatkowego punktu kasowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiadczenia.szczecin.pl/BipSCS/chapter_99014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załącznik 1 - oferta cenowa

Załącznik 2 - Oświadczenie wykluczenie

Załącznik 3 - Oświadczenie warunki

Załącznik 4 - Wykaz prac podobnych

Załącznik 5 - Oświadczenie punkty

Załącznik 6 - Wzór umowy i załączniki


Data publikacji: 2011/11/14

Pytania:


Szczecin, dnia 19 grudnia 2011r.

 

 Zamawiający:

Gmina Miasto Szczecin

Szczecińskie  Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

 71-521 Szczecin

tel. 91/4427100, fax 91/4427101                                                                

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania

 

dot. postępowania pn. „Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń  w punktach na terenie miasta Szczecin”  zn. spr.  SCŚ-SO/ŁS/340/02/11

I.  Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

1. Z postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający wyklucza Wykonawcę:

MULTI sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2

72-006 Mierzyn

Uzasadnienie:

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę o nazwie MULTI sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zgodnie z którym, z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie złożonej przez wykluczonego Wykonawcę nie zostały złożone dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu lub złożone zostały dokumenty zawierające błędy. W szczególności:

1/ brak w ofercie oświadczenia o ilości punktów kasowych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5;

2/ brak czytelnego podpisu i pieczątki pod potwierdzeniem realizacji umowy (dokument złożony na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie).

Zamawiający pismem z dnia 05.12.2011 roku znak pisma: SCS –SO/ŁS/271/04/11 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 09.12.2011 roku. Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie i nie dostarczył wymaganych dokumentów.

W pkt V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” Zamawiający określił jakie dokumenty Wykonawcy muszą  złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym, że Wykonawca nie spełnił wymogów określonych w SIWZ, obowiązkiem Zamawiającego jest wykluczenie Wykonawcy o nazwie „MULTI” sp. z o.o.,  ul. Ogrodowa 2, 72-006 Mierzyn z postępowania o zamówienie publiczne.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę wykluczonego  Wykonawcy.

2.  W postępowaniu o zamówienie publiczne Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę:

POCZTA POLSKA S.A.

BIURO USŁUG FINANSOWYCH

REGIONALNY DZIAŁ SPRZEDAŻY I KOORDYNACJI USŁUG W SZCZECINIE

ul. Niepodległości 41/42

70-405 Szczecin

Uzasadnienie:

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. art. 104 kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Dz.U.  Nr 16, poz. 93 z póź. zm.). Zgodnie z art. 104 k.c. jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania jest nieważna.

Zamawiający po analizie złożonej oferty stwierdził, iż została ona podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Poczty Polskiej S.A. tylko do świadczenia czynności prawnych poniżej 20.000 euro z podatkiem od towarów i usług. Całkowita wartość zamówienia zaproponowana w ofercie znacznie przekracza kwotę 20.000 euro. W związku z powyższym dla skutecznego oświadczenia woli wymagane było  łączne działanie z drugim pełnomocnikiem Poczty Polskiej S.A.

Zamawiający pismem z dnia 05.12.2011 r. zn. spr. SCŚ-SO/ŁS/271/03/11 wezwał w trybie art. 26 ust. 3  Pzp do złożenia pełnomocnictwa do dnia 09.12.2011r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganego dokumentu.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

II. Informacja o unieważnieniu postępowania:

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (Nr 377732-2011 z dnia 14.11.2011) „Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin”.

 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Do terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Po ich analizie Zamawiający stwierdził brak wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw. Wykonawcy nie uzupełnili  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wymaganych dokumentów.

Zamawiający na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 5  oraz  89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) odrzucił  oferty wykonawców.


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2011/11/14, odpowiedzialny/a: Łukasz Strzyżowski, wprowadził/a: Łukasz Strzyżowski, dnia: 2013/10/29 14:54:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Strzyżowski 2013/10/29 14:54:49 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/12/19 15:12:20 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/11/14 19:00:04 nowa pozycja